Διοικητικά 1911-1994

Σειρά 923 1796 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διοικητικά 1911-1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η σειρά αποτελείται από 5 Υποσειρές σχετικές με τα διοικητικά θέματα του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ
Παραγωγός:
Διδασκαλείο
ΧΑΣΟΟ
Κανόνες πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Χρονική κάλυψη:
1911 - 1994
Παρουσίαση περιεχομένου:
Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποσειρές: α. Βιβλία και φάκελοι οικονομικών υπηρεσιών, β. Βιβλία και φάκελοι πράξεων, γ. Πρωτόκολλα, δ. ΦΕΚ / Νομοθεσίες - Καταστατικά - Αποφάσεις, ε. Διαχειριστικά - Συμβάσεις

Φίλτρα

 

1. Βιβλία και φάκελοι οικονομικών υπηρεσιών

Υποσειρά 932
Χρονική κάλυψη:
1968 - 1995
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 31 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα σχετικά με τις οικονομικές υπηρεσίες του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1968-95
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 31 φακέλους και βιβλία σχετικά με τα μισθολογικά θέματα της ΧΑΣΟΟ, θέματα ασφάλισης των καθηγητών και θέματα συνταξιοδότησης, Βιβλία Ταμείου, Απολογισμούς, Προϋλογισμούς και Επιχορηγήσεις, Αντίγραφα κινήσεως λογαριασμών, Έγγραφα σχετικά με δαπάνες, Μπλοκ επιταγών και παλιά βιβλιάρια Τραπέζης του Σχολικού Ταμείου της ΧΑΣΟΟ

2. ΦΕΚ / Νομοθεσίες - Καταστατικά - Αποφάσεις

Υποσειρά 935
Χρονική κάλυψη:
1911 - 1991
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 23 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα σχετικά με τα ΦΕΚ, τις νομοθεσίες και τα καταστατικά που αφορούν στο Διδασκαλείο και τη ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1911-91
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 23 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα και περιλαμβάνει συγκεκριμένα: ΦΕΚ Νομοθεσίας που αφορούν στην ίδρυση και στη λειτουργία της Σχολής καθώς και σε διοικητικά θέματα, Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών και αποφάσεις Δ.Σ. της ΧΑΣΟΟ, Διαθήκες και αντίγραφα διαθηκών της Ευανθίας Χαροκόπου Πετρούτση, καταστατικά λειτουργίας της Σχολής, την ιδιόγραφο διαθήκη και κωδίκελλο του Παναγή Α. Χαροκόπου, αντίγραφα επιστολών προς τον Παναγή Α. Χαροκόπο και ένα βιβλίο σχετικά με την Αναδιοργάνωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης Οικιακής Οικονομίας του 1970

3. Πρωτόκολλα

Υποσειρά 934
Χρονική κάλυψη:
1973 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 10 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα σχετικά με την τήρηση πρωτοκόλλου του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1973-94
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 10 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα που αφορούν στην τήρηση πρωτοκόλλου του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ. Περιλαμβάνει το πρωτόκολλο αλληλογραφίας της ΧΑΣΟΟ, το πρωτόκολλο κλεισίματος βιβλίων του Ε.Σ.Τ., το πρωτόκολλο χορήγησης τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων για τα έτη 1973-76, το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής αρχείων και το πρωτόκολλο της Γραμματείας για τα έτη 1967-73

4. Βιβλία και φάκελοι πράξεων

Υποσειρά 933
Χρονική κάλυψη:
1965 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 10 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα σχετικά με την τήρηση πρακτικών του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1965-94
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 10 βιβλία και φακέλους που αφορούν στην τήρηση πρακτικών του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ. Περιλαμβάνει βιβλία Πράξεων του Δ.Σ. της ΧΑΣΟΟ, του Ε.Σ.Τ., του Συμβουλίου Σπουδαστικών Θεμάτων, Πράξεις για τη μεταβολή προϋπολογισμών καθώς και πρακτικά διαγωνισμών για προμήθειες

5. Διαχειριστικά - Συμβάσεις

Υποσειρά 936
Χρονική κάλυψη:
1967 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 12 φακέλους και λυτά έγγραφα σχετικά με διαχειριστικά θέματα και με συμβάσεις του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1975-94
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 12 φακέλους και λυτά έγγραφα και περιλαμβάνει συγκεκριμένα: Στοιχεία διαγωνισμών, διάφορα διαχειριστικά έγγραφα, στοιχεία για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, υποδείγματα συμβάσεων, συμβάσεις εργολαβίας