Η συμβολή του Αθλητισμού στον τουρισμό και στη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη

Διδακτορική Διατριβή 26526 279 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμβολή του Αθλητισμού στον τουρισμό και στη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη
Συγγραφέας:
Παναγιωτόπουλος, Παναγιώτης, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μητούλα, Ρόιδω
Περίληψη:
Ο αθλητισμός αποτελεί ειδικό κοινωνικό γεγονός, σωματικής και αγωνιστικής δράσης, όπως και ένα μέσο απόκτησης σωματικής ευεξίας και ευρωστίας, ψυχαγωγίας και διατήρησης της υγείας. Στον σύγχρονο κόσμο, κυρίως λόγω κακής ή μέτριας ποιότητας ζωής, όλο και περισσότεροι διεθνώς ασχολούνται με τη σωματική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα ο αθλητισμός να αποτελεί σημαντικό τομέα της οικονομίας που συμβάλλει παράλληλα στον πολιτισμό και στον τουρισμό. Οι αθλητικές δραστηριότητες είναι μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος ενός προορισμού αλλά και της ευρύτερης ανάπτυξης του τόπου. Η έννοια της μεγέθυνσης και της αμιγούς οικονομικής ανάπτυξης θεωρείται πλέον ξεπερασμένη, διότι εάν δεν καθίσταται βιώσιμη σύντομα θα πάψει να υπάρχει.
Με την παρούσα διατριβή, ερευνάται ο βαθμός συμβολής του αθλητικού τουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως και το ενδιαφέρον του ατόμου για αθλητική δραστηριότητα κατά τον χρόνο τουρισμού, το είδος αθλητικής δραστηριότητας το οποίο προσελκύει περισσότερο τουρισμό σε μία περιοχή, καθώς και η πρόθεση των τουριστών να δαπανήσουν επιπλέον χρήματα προκειμένου να έχουν στη διάθεσή τους αθλητικά δρώμενα ή δραστηριότητες.
Στην έρευνα αυτή, τίθενται ερευνητικά ερωτήματα όπως: Ποια είναι η συμβολή του αθλητισμού στη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη και σε ποιους τομείς; Πως μπορεί να μετρηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη; Με ποιόν τρόπο συμβάλλει ο αθλητισμός στον τουρισμό και στο σύνολο του τουριστικού προϊόντος; Ερωτάται κατά συνέπεια ποιος είναι ο βαθμός συμβολής του αθλητισμού στη βιώσιμη τουριστική και περιφερειακή ανάπτυξη στην περίπτωση της Ελλάδας, εάν υφίστανται οι συνθήκες για ανάπτυξη και επένδυση στον αθλητικό τουρισμό και ποιος είναι ο αντίκτυπος στον διεθνή τουρίστα.
Προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε σύγχρονη, ειδική βιβλιογραφία που αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον αθλητισμό και τον τουρισμό. Διεξήχθη εμπειρική έρευνα δύο σταδίων (2016 & 2022) σε τυχαίο δείγμα 1020 τουριστών και έπειτα 329 (1.349 σύνολο), μέσω ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής. Οι απαντήσεις των ερωτώμενων συγκρίνονται πριν και μετά την πανδημία COVID-19 (2016 & 2022). Μέσω του προγράμματος SPSS παρατίθενται αποτελέσματα, σημαντικές συσχετίσεις και συγκρίσεις. Κατηγοριοποιούνται οι δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης των Η.Ε. σύμφωνα με την πυραμίδα αναγκών του Maslow και τις κατηγορίες δεικτών του Bossel, με σκοπό τη διερεύνηση της συμβολής του αθλητικού τουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σχηματική της απεικόνιση, όπου διαφαίνεται η συμβολή τους σε 12 από τους 96 δείκτες ή 12,5%. Κατ’ αντιστοιχία αυτών, παρουσιάζουν έναν βαθμό συμβολής προς την κατεύθυνση 8 εκ των 17 στόχων (47%) για βιώσιμη ανάπτυξη το 2030.
Συνεπώς, εξάγεται με ασφάλεια το συμπέρασμα ότι ο τουρισμός και ο αθλητισμός είναι έννοιες αλληλένδετες, οι οποίες σε αρκετά μεγάλο βαθμό επηρεάζουν η μία τα αποτελέσματα της άλλης έχοντας αμφίδρομη σχέση, ενώ αποτυπώνεται η συμβολή του αθλητισμού στον τουρισμό και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Για την Ελλάδα, παρουσιάζονται πολλές ευκαιρίες για οργανωμένο αθλητικό τουρισμό, μέσω του οποίου δύναται να μειωθεί η εποχικότητά και να αυξηθούν οι δυνατότητες.
Τα αποτελέσματα, δύνανται να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία ενός εργαλείου μέτρησης της σχέσης της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω των δεικτών της, του τουρισμού και του αθλητισμού. Επίσης, διαμορφώνουν ένα μοντέλο διερεύνησης για κατανόηση και ανάδειξη α) των τάσεων και στάσεων των τουριστών ως προς τις αθλητικές δραστηριότητες και β) της ιδιαίτερης συμβολής του αθλητισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη ειδικά μέσω του τουρισμού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-09-28
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα
Τουρισμός - Ελλάδα
Αθλητισμός - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
αθλητικός τουρισμός, βιωσιμότητα, τουριστική ανάπτυξη, αθλητισμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιγραφή:
288 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

PanagiotisPanagiotopoulos.pdf

7 MB