Η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών και η σχέση της με την πνευματικότητα και το νόημα της ζωής

Μεταπτυχιακή Εργασία 25884 125 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών και η σχέση της με την πνευματικότητα και το νόημα της ζωής
Συγγραφέας:
Κόλλια, Αναστασία– Αικατερίνη, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Κουτρούμπα, Κωνσταντίνα
Περίληψη:
Η ύπαρξη ψυχικής ανθεκτικότητας θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά σε καθημερινή βάση σε αντιξοότητες στο σχολικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το νόημα της ζωής και η πνευματικότητα λειτουργούν ενισχυτικά στην προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας. Ωστόσο, η σύνδεση των εννοιών αυτών δεν έχει διερευνηθεί εκτενώς στο πληθυσμό των εκπαιδευτικών. Στόχος λοιπόν της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης της πνευματικότητας και του νοήματος της ζωής στην ψυχική ανθεκτικότητα εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Στην έρευνα συμμετείχαν 209 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση τεσσάρων ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς. Αναλυτικά, χορηγήθηκε ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων και η ελληνική εκδοχή της κλίμακας Ψυχικής Ανθεκτικότητας Εκπαιδευτικών (Mansfield & Wosnita, 2015), του ερωτηματολογίου του Νοήματος της Ζωής (Steger et al., 2006) και του Δείκτη Πνευματικής Υπέρβασης (Seidlitz et. al., 2002). Αναφορικά με τα ευρήματα της μελέτης, διαπιστώθηκε ότι όλες οι επιμέρους διαστάσεις της ψυχικής ανθεκτικότητας (επαγγελματική, κινητήρια, κοινωνική και συναισθηματική) μπορούν να προβλεφθούν θετικά από τη διάσταση της παρουσίας νοήματος. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε ότι η μεταβλητή του φύλου σχετίζεται με την επαγγελματική και τη συναισθηματική διάσταση της ψυχικής ανθεκτικότητας, ενώ ο τομέας εργασίας φάνηκε να συνδέεται με όλες τις διαστάσεις της ψυχικής ανθεκτικότητας, εκτός από την κινητήρια διάσταση. Τέλος, με βάση τα ευρήματα αναδείχθηκε ότι η πνευματικότητα δεν σχετίζεται σημαντικά και δεν μπορεί να προβλέψει την ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαιδευτικοί - Ψυχική υγεία
Λέξεις-κλειδιά:
ψυχική ανθεκτικότητα, παλινδρόμηση, εκπαιδευτικοί, νόημα ζωής, πνευματικότητα
Περιγραφή:
109 σ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0