Επίδραση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου (Εκπαίδευση, Υγεία) στο Ρυθμό Μεγέθυνσης των Οικονομιών των Περιφερειών της Ελλάδας, κατά την περίοδο 1995-2012

Διδακτορική Διατριβή 20328 495 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου (Εκπαίδευση, Υγεία) στο Ρυθμό Μεγέθυνσης των Οικονομιών των Περιφερειών της Ελλάδας, κατά την περίοδο 1995-2012
Συγγραφέας:
Καραθεόδωρος, Αναστάσιος Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Τσαμαδιάς, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας Διατριβής είναι η διερεύνηση της αιτιώδους σχέσης μεταξύ της ποσότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου και της μεγέθυνσης των οικονομιών των περιφερειών της Ελλάδας κατά το χρονικό διάστημα 1995-2012. Η Διατριβή ερευνά τις δύο βασικές συνιστώσες του ανθρώπινου κεφαλαίου, την εκπαίδευση και την υγεία. Επίσης, εκτιμά την επίδραση της εκπαίδευσης και της υγείας στο ρυθμό μεγέθυνσης των οικονομιών των περιφερειών της Ελλάδας. Επιπροσθέτως, ερευνά την αιτιώδη σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και καινοτομίας.
Η εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιεί το εκτεταμένο νεοκλασικό υπόδειγμα των Mankiw-Romer-Weil (1992) και εφαρμόζει την πάνελ ανάλυση (panel data).
H εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιεί ως προσεγγίσεις της ποσότητας του ανθρωπίνου κεφαλαίου/εκπαίδευσης: (α) τα ποσοστά των εγγεγραμμένων μαθητών στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση (enrolment rates), (β) τα ποσοστά των εργαζομένων που κατέχουν πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση και (γ) το εκπαιδευτικό απόθεμα. Επίσης, χρησιμοποιεί ως προσέγγιση της ποσότητας του ανθρωπίνου κεφαλαίου/υγείας τον αριθμό των νοσοκομειακών κλινών ανά 10.000 άτομα.
Η εμπειρική ανάλυση αποκαλύπτει ότι μεταξύ της ποσότητας του ανθρωπίνου κεφαλαίου (εκπαίδευσης και υγείας) και της μεγέθυνσης των οικονομιών των περιφερειών της Ελλάδας, υφίστανται μακροχρονίως αιτιώδεις σχέσεις και ότι η ποσότητα του ανθρωπίνου κεφαλαίου συνέβαλε θετικά στη μεγέθυνση των οικονομιών των περιφερειών, κατά την ερευνηθείσα περίοδο.
Ειδικότερα:
i. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρουσίασε μικτά αποτελέσματα, ανάλογα με την προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε.
ii. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση (για όλες τις προσεγγίσεις) άσκησε θετική επίδραση στην περιφερειακή οικονομική μεγέθυνση.
iii. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση (για όλες τις προσεγγίσεις) άσκησε θετική επίδραση στην περιφερειακή οικονομική μεγέθυνση.
iv. Η υγεία (προσέγγιση της ποσότητας με τον αριθμό των νοσοκομειακών κλινών) είχε θετική επίδραση στην περιφερειακή οικονομική μεγέθυνση.
v. Οι επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο είχαν θετική επίδραση στο ρυθμό μεγέθυνσης των οικονομιών των περιφερειών.
vi. Η εκπαίδευση και ειδικότερα η τριτοβάθμια, είχε μονόδρομη σχέση αιτιότητας με την καινοτομία.
Από τα ευρήματα και τα συνακόλουθα συμπεράσματα προτείνεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών στήριξης των συστημάτων των τριών βαθμίδων της τυπικής εκπαίδευσης και της υγείας και μάλιστα ισοβαρώς σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Έμφαση πρέπει να δοθεί στην ισόρροπη κατανομή των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των νοσοκομείων μεταξύ των περιφερειών της Ελλάδας.
Μελλοντική έρευνα, μπορεί να εστιάσει στο ρόλο της ποιότητας του ανθρωπίνου κεφαλαίου (εκπαίδευσης και υγείας), στη διαδικασία της μεγέθυνσης – ανάπτυξης των οικονομιών των περιφερειών της Ελλάδας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση
Υγεία
Οικονομική ανάπτυξη
Λέξεις-κλειδιά:
Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Περιφερειακή Οικονομική Μεγέθυνση, Καινοτομία, Πάνελ Ανάλυση
Περιγραφή:
300 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19424 Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού 4.0

AnastasiosKaratheodoros.pdf

6 MB