Η επίδραση του τουρισμού στην κοινοτική ανάπτυξη: η αντίληψη των κατοίκων: μελέτη περίπτωσης: νομός Καρδίτσας

Πτυχιακή Εργασία 8911 872 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση του τουρισμού στην κοινοτική ανάπτυξη: η αντίληψη των κατοίκων: μελέτη περίπτωσης: νομός Καρδίτσας
Συγγραφέας:
Καραμπέκου, Αικατερίνη
Επιβλέπων καθηγητής:
Θεοδωροπούλου, Ελένη
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή μελέτη έχει ως σκοπό να περιγράψει το φαινόμενο του τουρισμού και κατά πόσο αυτός συμβάλλει στην κοινοτική ανάπτυξη του νομού Καρδίτσας. Συγκεκριμένα, σκοπός ήταν να διερευνηθεί αν η τουριστική ανάπτυξη στο νομό έχει βελτιώσει ή επηρεάσει τη ζωή των κατοίκων.
Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την έρευνα. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρατίθενται αναλυτικά κάποια στοιχεία σχετικά με τον όρο «ανάπτυξη». Παρατίθενται επίσης κάποιες γενικές πληροφορίες για το νομό Καρδίτσας και για τα σημεία του νομού που αποτελούν πόλο έλξης για τους τουρίστες. Επιπλέον, αναλύεται το φαινόμενο του τουρισμού και γίνεται και μια εκτεταμένη αναφορά για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Τέλος, αναφέρονται οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η τουριστική ανάπτυξη στους τομείς της οικονομία, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.
Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της εργασίας, δηλαδή την έρευνα, βασίζεται στη διακίνηση ερωτηματολογίων τα οποία συντάχτηκαν από τον γράφοντα και μοιράστηκαν σε ένα τυχαίο δείγμα. Τελικά συλλέχτηκαν 200 πλήρως ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια εμπεριείχαν ερωτήσεις που αποσκοπούσαν στη συλλογή δημογραφικών στοιχείων καθώς και στοιχείων που αφορούσαν την επίδραση του τουρισμού στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Μετά τη συλλογή και την επεξεργασία των ερωτηματολογίων έγινε η διεξαγωγή των συμπερασμάτων. Από τη διεξαγωγή της έρευνας συμπεράναμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο τουρισμός έχει πολλά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, ευαισθητοποιεί τους κατοίκους για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά δημιουργεί παράλληλα αλλαγές στο φυσικό τοπίο. Ευνοεί τέλος τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Λοιπά Θέματα:
Τουρισμός - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)
Κοινοτική ανάπτυξη - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)
Λέξεις-κλειδιά:
Τουρισμός, τοπική ανάπτυξη, περιφερειακή ανάπτυξη,Καρδίτσα
Περιγραφή:
146 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0