Ανάπτυξη και διαμόρφωση πρακτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας

Πτυχιακή Εργασία 8867 532 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη και διαμόρφωση πρακτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας
Συγγραφέας:
Βουδούρη, Χριστίνα
Επιβλέπων καθηγητής:
Ζμπάινος, Δημήτριος
Περίληψη:
Η πρακτική νοημοσύνη μπορεί να οριστεί ως η ικανότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιεί τη γνώση, να την εφαρμόζει θεωρητικά, να την εφαρμόζει πρακτικά, να πραγματοποιεί με αυτή και να θέτει τη γνώση εντός πλαισίων. Δηλαδή, είναι η ικανότητα ενός ατόμου να εφαρμόζει πρακτικά τη γνώση, στην καθημερινότητα του για την αποφυγή ή αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων. Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα: «Ανάπτυξη και διαμόρφωση πρακτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας».Στο πρώτο κεφάλαιο καταγράφονται οι σημαντικότερες παραδοσιακές και σύγχρονες απόψεις νοημοσύνης. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, στη θεωρία της «τριαρχικής νοημοσύνης» του Sternberg. Έπειτα, ακολουθούν δύο ενότητες, στις οποίες γίνεται αναλυτική επεξήγηση για το πώς η θεωρία του Sternberg θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο σχολείο και πως θα καλλιεργηθεί η πρακτική νοημοσύνη των μαθητών, για την ανάπτυξή της από αυτούς. Επίσης, αναφέρεται η παραδοσιακή και σύγχρονη διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας, οι μέθοδοι και οι μορφές διδασκαλίας, σύμφωνα με τις οποίες είναι εφικτή η μετάδοση του διδακτικού υλικού του αντικειμένου του μαθήματος. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στα Αναλυτικά Προγράμματα. Παρουσιάζονται οι στάσεις των μαθητών απέναντι στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας σε σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα μέσω μιας έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Τέλος, ολοκληρώνεται με την ενότητα για την ανάπτυξη της τριαρχικής νοημοσύνης μέσα από το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας, με την πρόταση για μια διαφορετική προσέγγιση του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας που θα προωθεί την πρακτική σκέψη μέσω δραστηριοτήτων, όπως αυτές που παρουσιάζονται στην παρούσα πτυχιακή μελέτη. Το δεύτερο κεφάλαιο χωρίζεται σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από πρακτικές δραστηριότητες, οι οποίες προτείνονται για τη χρήση τους στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας στην Α΄ Γυμνασίου και το δεύτερο μέρος στην Β΄ Γυμνασίου. Είναι κατασκευασμένες, έτσι, ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πρακτικής σκέψης των μαθητών. Ο τρόπος καταγραφής τους έχει τη μορφή φύλλων εργασίας έτσι ώστε να αποτελούν ένα εργαλείο διδασκαλίας του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας για κάθε καθηγητή.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Λοιπά Θέματα:
Λογική
Νόηση
Οικιακή οικονομία - Μελέτη και διδασκαλία
Διδασκαλία - Εγχειρίδια κλπ.
Λέξεις-κλειδιά:
Οικιακή οικονομία, διδασκαλία, τριαρχική νοημοσύνη, μέθοδοι
Περιγραφή:
179 σ. : εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Boudouri.pdf