Δημογραφικές εξελίξεις στην Αττική

Πτυχιακή Εργασία 8758 354 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δημογραφικές εξελίξεις στην Αττική
Συγγραφέας:
Αργυροπούλου, Μαρία
Περίληψη:
Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση και αποτίμηση της δημογραφικής εξέλιξης στην Αττική. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται η Περιφέρεια Αττικής σε σχέση με το σύνολο της χώρας, αλλά και τις υπόλοιπες Περιφέρειες αυτής. Αρχικά γίνεται η παρουσίαση της πληθυσμιακής εξέλιξης των παραπάνω χωρικών ενοτήτων, για την περίοδο 1971-2001. Εξετάζονται επίσης το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού της Αττικής στο σύνολο της χώρας και η διαχρονική του εξέλιξη. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται η δομή του πληθυσμού της Αττικής και όλης της χώρας κατά ηλικία και φύλο, με την χρήση ηλικιακών πυραμίδων, για τα προαναφερθέντα έτη και η μεταξύ τους σύγκριση. Ακολουθεί η μελέτη χαρακτηριστικών όπως το προσδόκιμο ζωής, η διερεύνηση της δομής του πληθυσμού κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, η αναλογία των φύλων και η φυσική κίνηση.
Στο δεύτερο μέρος αναλύονται τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Αττικής σε επίπεδο δήμων, ξεκινώντας με την πληθυσμιακή εξέλιξη των τεσσάρων Νομαρχιών της Περιφέρειας και την μεταξύ τους σύγκριση και καταλήγοντας στην εξέλιξη του πληθυσμιακού μεγέθους των δήμων, για τα έτη 1981-1991-2001. Με την χρήση θεματικών χαρτών αλλά και την στατιστική ανάλυση εξετάζουμε την διαχρονική εξέλιξη επιλεγμένων δημογραφικών χαρακτηριστικών και την κατανομή τους στο χώρο. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται σε επίπεδο δήμων είναι η αναλογία των φύλων, τα ποσοστά πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω, η οικογενειακή κατάσταση· καθώς και κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως το επίπεδο εκπαίδευσης.
Καταληκτικά στην εργασία παρατίθενται τα τελικά συμπεράσματα και παρατηρήσεις, καθώς ακολουθούν και αναλυτικοί πίνακες με τα δεδομένα στα οποία βασίστηκε η παρούσα μελέτη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-03-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Δημογραφία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - 1971-2001
Αττική (Νομός) - Πληθυσμός - 1971-2001
Περιγραφή:
125 σ. : πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0