Έρευνα για τις καταναλωτικές συνήθειες των φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με βάση οικολογικά κριτήρια

Πτυχιακή Εργασία 3926 576 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Έρευνα για τις καταναλωτικές συνήθειες των φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με βάση οικολογικά κριτήρια
Συγγραφέας:
Βασιλακοπούλου, Ελευθερία
Περίληψη:
Οι καταναλωτικές συνήθειες όλων μας, λαμβάνουν χώρα μέσα στο περιβάλλον, οπότε το επηρεάζουν και επηρεάζονται από αυτό. Δυστυχώς ο σύγχρονος άνθρωπος, ανεξάρτητα από την ηλικία του, υιοθετεί συνήθειες και ακολουθεί δραστηριότητες που έχουν αρνητικές επιπτώσεις απέναντι στο περιβάλλον και κατ’επέκταση στον ίδιο, δίχως όμως να το καταλαβαίνει ή να ευαισθητοποιείται για αυτό.
Ο βασικός σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη των καταναλωτικών συνηθειών των φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών, με απώτερο σκοπό να κατανοηθούν οι συνήθειες αυτές, καθώς και με βάση ποια κριτήρια γίνονται, κατανοώντας με αυτό τον τρόπο και τις γενικές επικρατούσες συνθήκες στο τομέα της κατανάλωσης.
Το πρώτο τμήμα της εργασίας βασίστηκε σε βιβλιογραφική ανασκόπηση, ενώ το ερευνητικό κομμάτι της, πραγματοποιήθηκε με ένα σύνολο 120 ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν σε αντίστοιχο δείγμα φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, το οποίο κάλυπτε φοιτητές και από τα τρία τμήματα και από τα διάφορα έτη.
Για την καλύτερη και πιο οργανωμένη απόδοση του περιεχομένου της εργασίας, το κείμενο χωρίστηκε σε εννέα κεφάλαια. Το πρώτα κεφάλαιο αναφέρεται στον όρο «βιώσιμη ανάπτυξη» καθώς και στον όρο «βιώσιμη κατανάλωση» και σε όσα αυτοί οι δύο όροι περιλαμβάνουν. Αφού παρουσιάστηκαν ορισμένοι ορισμοί των δύο αυτών όρων, παρουσιάζονται και στοιχεία που αφορούν ενέργειες που έγιναν προς τη βιωσιμότητα, με ποιες προσωπικές ενέργειες μπορούμε να την επιτύχουμε και σε τι αυτή μας διευκολύνει.
Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη ρύπανση, σε ποιες μορφές χωρίζεται η ρύπανση και πως αυτές οι μορφές ρύπανσης έχουν βάση την ανθρώπινη δραστηριότητα και κατανάλωση. Γίνεται αναφορά και στα ανθρώπινα απόβλητα αλλά και στα κάθε είδους μικροσκουπίδια που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Στο τέλος του κεφαλαίου δίνεται μια μικρή ώθηση στην ανθρώπινη πρωτοβουλία για την καταπολέμηση του προβλήματος της ρύπανσης.
Το τρίτο κεφάλαιο, αναφέρεται στην κατανάλωση και εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Παρουσιάζονται στοιχεία που βοηθούν να γίνει κατανοητό, το πώς η ενέργεια με τη μορφή φωτισμού, θέρμανσης, ηλεκτρικού ρεύματος για τις οικιακές συσκευές, καταναλώνεται αλόγιστα εντός και εκτός σπιτιού. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί εύκολα να εξοικονομηθεί και το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τη καθημερινή χρήση διαφόρων υλικών, όπως του γυαλιού, του πλαστικού, του αλουμίνιου, του χαρτιού αλλά και των μπαταριών. Γίνονται αναφορές για τις πιο γνωστές χρήσεις τους, για τον τρόπο παραγωγής τους, αλλά και για κινητοποιήσεις που έχουν γίνει για τη μείωση της κατανάλωσης τους και την ανακύκλωση τους, ώστε να εξοικονομηθούν φυσικοί πόροι.
Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στο αυτοκίνητο, το πιο διαδεδομένο πια μέσο μεταφοράς. Παρουσιάζονται στοιχεία, για το πώς η χρήση του επιβαρύνει το περιβάλλον, τον τρόπο και τη ποιότητα ζωής μας και αναφέρονται τρόποι που οδηγούν στη βιώσιμη κινητικότητα και στη καλύτερη πληροφόρηση γι’αυτό το θέμα, που μας αφορά άμεσα.
Το επόμενο κεφάλαιο, αφορά τη μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας. Γίνεται αναφορά στους σκοπούς και τους στόχους της εργασίας, την συνολική πορεία που ακολουθήθηκε, καθώς και το τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας.
Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των εμπειρικών αποτελεσμάτων. Με τη βοήθεια των διαγραμμάτων παρουσιάζονται τα στοιχεία που προέκυψαν από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.
Στο όγδοο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η ανάλυση του ελέγχου ανεξαρτησίας των μεταβλητών. Παρουσιάζονται με τη σειρά που βρέθηκαν, τα αποτελέσματα των ελέγχων ανεξαρτησίας που αφορούν σχεδόν όλες τις μεταβλητές.
Στο ένατο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν, τόσο από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση όσο και από την εμπειρική έρευνα.
Η εργασία αυτή ολοκληρώνεται με τη βιβλιογραφία και στο παράρτημα που ακολουθεί παραθέτονται οι πίνακες συχνοτήτων, οι πίνακες διπλής εισόδου, καθώς και το ερωτηματολόγιο της έρευνας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-08
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Λοιπά Θέματα:
Καταναλωτική συμπεριφορά - Περιβαλλοντικές απόψεις
Αειφορική ανάπτυξη
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Περιγραφή:
170 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki14.pdf