Καθορισμός Βέλτιστης Διαδρομής Αγωγού Υγρών Αποβλήτων με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Πτυχιακή Εργασία 28837 566 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Καθορισμός Βέλτιστης Διαδρομής Αγωγού Υγρών Αποβλήτων με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
Συγγραφέας:
Παναγιωτίδης, Αναστάσιος, Ιωάννης
Επιβλέπων καθηγητής:
Πετρόπουλος, Γεώργιος Π.
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αφορά τη χωροθέτηση ενός υπόγειου αγωγού υγρών αποβλήτων χρησιμοποιώντας την μέθοδο Πολυκριτηριακής Ανάλυσης (ΠΚΑ), με βάση την τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ). Η Πολυκριτηριακή προσέγγιση επιτρέπει τον συνδυασμό διαφορετικών παραμέτρων και κριτηρίων για τη λήψη ολοκληρωμένων αποφάσεων. Συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώνεται στο Νοτιοανατολικό κομμάτι του Δήμου Μεσσήνης, στη Δημοτική Ενότητα Αιπείας. Πρόκειται για μία περιοχή όπου το ενδιαφέρον για ένα έργο εκμετάλλευσης υδάτινων πόρων είναι μεγάλο, καθώς παρουσιάζεται εκτεταμένο πρόβλημα λειψυδρίας στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Στην εργασία επιτεύχθηκε η δημιουργία πολυκριτηριακού μοντέλου και με τη χρήση των ΣΓΠ, έπειτα από ορθή συλλογή και ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων. Τα κριτήρια χωροθέτησης αποσκοπούν στο ελάχιστον δυνατό περιβαλλοντικό κόστος, αλλά και στην μέγιστη δυνατή προσβασιμότητα στο χώρο για λόγους κατασκευής, συντήρης, όπως και επισκευής του έργου σε πιθανές μελλοντικές βλάβες. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην απόδοση μιας πρώτης εικόνας στο Δήμο Μεσσήνης προσδιορίζοντας το βαθμό καταλληλότητας της περιοχής ως προς την εγκατάσταση ενός υπογείου αγωγού μεταφοράς λυμάτων, στο πλαίσιο των κριτηρίων και περιορισμών που επιλέχθηκαν στη έρευνα. Επιπλέον, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αποτελεί παράδειγμα για αντίστοιχες χωροταξικής φύσεως μελέτες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν ακολουθώντας τη συνδυαστική λειτουργεία της επιστήμης των ΣΓΠ με τη μέθοδο ΠΚΑ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-04-08
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Γεωπληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Πολυκριτηριακή ανάλυση, χωροθέτηση, Δήμος Μεσσήνης, Κριτηρια, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Περιγραφή:
90 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AnastasiosPanagiotidis.pdf

4 MB