Βιωσιμότητα και τουριστικές επιλογές: Πληροφορίες από Έλληνες ταξιδιώτες

Μεταπτυχιακή Εργασία 28405 253 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιωσιμότητα και τουριστικές επιλογές: Πληροφορίες από Έλληνες ταξιδιώτες
Συγγραφέας:
Σοφιανοπούλου, Λουκία, Ιωάννης
Επιβλέπων καθηγητής:
Cominelli, Francesca
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη διερευνά το θέμα του βιώσιμου τουρισμού μελετώντας την στάση, τα κίνητρα
και τις επιλογές των Ελλήνων ταξιδιωτών σε μία εποχή όπου ο κλάδος του τουρισμού υπόκειται
σε αυξανόμενη κριτική όσον αφορά στις επιπτώσεις του στο περιβάλλον και την κοινωνία.
Χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε μέσω Google Forms,
συγκεντρώθηκαν 111 απαντήσεις από Έλληνες συμμετέχοντες. Για την εμβάθυνση των
αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά και ποιοτικές συνεντεύξεις. Η ανάλυση
των δεδομένων που ακολούθησε είχε ως στόχο να αποκαλύψει τη σχέση μεταξύ της
βιωσιμότητας και των ταξιδιωτικών επιλογών των Ελλήνων ταξιδιωτών. Τα ευρήματα
υποδεικνύουν μία υπάρχουσα επίγνωση της έννοιας της αειφορίας στον τουρισμό, ενώ
υπογραμμίστηκε η έλλειψη σαφών και προσιτών πληροφοριών σχετικά με βιώσιμες επιλογές. Η
μελέτη παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον συνεχή διάλογο μεταξύ της αειφορίας και του
υπεύθυνου τουρισμού από την οπτική γωνία των Ελλήνων ταξιδιωτών και θα μπορούσε να
χρησιμεύσει σημείο αναφοράς και οδηγό για τους φορείς χάραξης πολιτικής και για τους
ενδιαφερόμενους του κλάδου καθώς και ως βάση για μελλοντικές έρευνες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-12-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Τουρισμός - Ελλάδα
Αειφορικός τουρισμός
Λέξεις-κλειδιά:
βιώσιμος τουρισμός, ευαισθητοποίηση και κίνητρα για την αειφορία, έλληνες ταξιδιώτες, ταξιδιωτικές επιλογές, υπεύθυνος τουρισμός
Περιγραφή:
67 σ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

LOUKIASOFIANOPOULOU.pdf

1 MB