Πληροφοριακά συστήματα στην Υγεία. Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Γ.Γεννηματάς

Μεταπτυχιακή Εργασία 27907 319 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Πληροφοριακά συστήματα στην Υγεία. Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Γ.Γεννηματάς
Συγγραφέας:
Νίκου, Βασιλική, Ευθύμιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μιχαλακέλης, Χρήστος
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική με τίτλο "Πληροφοριακά συστήματα στην Υγεία - Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Γ. Γεννηματάς” πραγματεύεται τη σημασία και το ρόλο των Πληροφοριακών Συστημάτων στην Υγεία και επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της χρησιμότητας και της ικανοποίησης των χρηστών του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών του ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γεώργιος Γεννηματάς", το οποίο περιέχει ολοκληρωμένο Ιατρικό Φάκελο και υποστηρίζει διοικητικές διεργασίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία ενός Οργανισμού Υγείας.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του ΕΠΣΜΥ-ΝΠΣ. Κρίνεται σημαντικό να πραγματοποιηθεί μια ενδελεχής ποσοτική έρευνα πάνω στην ικανοποίηση των χρηστών, την εκπαίδευση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε σχέση με το κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου.
Μεθοδολογία: Στα πλαίσια της διπλωματικής πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, διερευνήθηκε η ευχρηστία και η αποτελεσματικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος του Οργανισμού στο σύνολο των διαφόρων τμημάτων.
Για την πλήρη κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης, καταγράφηκαν πολλαπλές πτυχές, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών και εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών, της τρέχουσας κατάστασης του Πληροφοριακού Συστήματος, της αποδοχής των χρηστών, των λειτουργιών και διαδικασιών του συστήματος, καθώς και εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης. Απώτερος στόχος ήταν η αξιολόγηση του Πληροφοριακού Συστήματος του Νοσοκομείου με τη διενέργεια στατιστικής ανάλυσης των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν.
Από την έρευνα προέκυψαν μερικά σημαντικά συμπεράσματα από τα οποία αποδεικνύεται ότι το σύστημα έχει επιτύχει όσον αφορά την ικανοποίηση των χρηστών και έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα της εργασίας, παρά ορισμένων δυσλειτουργιών. Επιπλέον, διαφάνηκε η σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης και της τεχνικής υποστήριξης για την εύρυθμη λειτουργία του.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-08-31
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Πληροφοριακά συστήματα
Ιατρική - πληροφορική
Πληροφορική της υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου, αποδοχή χρήστη, ικανοποίηση χρήστη
Περιγραφή:
118 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

VASILIKINIKOU.pdf

4 MB