Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις ως εργαλείο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού για την σύναψη συμβάσεων αγαθών, υπηρεσιών και έργων με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Διδακτορική Διατριβή 27564 201 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις ως εργαλείο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού για την σύναψη συμβάσεων αγαθών, υπηρεσιών και έργων με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Συγγραφέας:
Κάρναβος, Δημήτριος, Γρηγόριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μητούλα, Ρόιδω
Περίληψη:
Οι Δημόσιες Αρχές στην Ευρώπη ευθύνονται κάθε χρόνο για έξοδα άνω των 2 τρισεκατομ-μυρίων ευρώ ετησίως ή άλλως για το 19% περίπου του ΑΕΠ της ΕΕ, γεγονός που σήμερα καθιστά αναγκαίο να μετασχηματιστεί η δύναμη και ο ρόλος των Δημοσίων Αρχών κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων. Αυτός ο μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και του «πρασινίσματος» των Δημοσίων Συμβάσεων - απαιτεί την πλήρη και οριζόντια εφαρμογή από όλες τις Δημόσιες Αρχές του εργαλείου των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ).
Με δεδομένο ότι οι ΠΔΣ αποτελούν μέσο άσκησης πολιτικής, αλλά και το γεγονός ότι η πο-λιτική δέσμευση σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, βασικός σκοπός της διδακτορικής διατριβής υπήρξε η παρουσίαση της υφι-στάμενης κατάστασης και του βαθμού διείσδυσης και εφαρμογής του εργαλείου των ΠΔΣ σε έναν από τους μεγαλύτερους «προμηθευτές» Αγαθών, Υπηρεσιών και Έργων - τους Δή-μους της Ελλάδας. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε σε δύο διαφορετικά στάδια. Στο πρώτο, πραγματοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση παραδειγμάτων και καλών πρακτικών από άλλους Δήμους της Ευρώπης. Η πλειονότητα των Αγαθών, Υπηρεσιών και Έργων που επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν ως προς την εφαρμογή «πράσι-νων» κριτηρίων σχετίζονταν σημαντικά με τα κύρια Αγαθά, Υπηρεσίες και Έργα που «προ-μηθεύονται» οι Δήμοι της Χώρας μας. Στο δεύτερο στάδιο, πραγματοποιήθηκε εμπειρική έρευνα σύμφωνα με την οποία δομήθηκε ερωτηματολόγιο και διανεμήθηκε σε Δήμους της Χώρας, οι οποίοι με τη σειρά τους κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων που αφορούσαν στις ΠΔΣ. Στη δομή του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονταν συνολικά 38 ερω-τήσεις, για τη σύνταξη των οποίων λήφθηκαν υπόψη τα σημαντικότερα στοιχεία που σχετί-ζονται με το αντικείμενο των ΠΔΣ.
Από τα αποτελέσματα της συνολικής έρευνας εξήχθησαν κρίσιμα συμπεράσματα, στα βασικότερα των οποίων συμπεριλαμβάνεται η ελλιπής γνώση που υπάρχει ακόμη και σήμερα γύρω από το αντικείμενο των ΠΔΣ, η απουσία συγκεκριμένων δράσεων για την συνεχή ενημέρωση/ πληροφόρηση γύρω από τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα και η αναγκαιότητα αποσαφήνισης των νομικών ζητημάτων γύρω από την ενσωμάτωση των «πράσινων» κριτηρίων στις Δημόσιες Συμβάσεις. Μεταξύ άλλων η πλειονότητα των Δήμων της Ελλάδας (90%) πιστεύει ότι η υιοθέτηση "πράσινων" κριτηρίων στις ∆ηµόσιες Συμβάσεις θα επιφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, ενώ πολύ υψηλό ποσοστό των ερωτηθέντων Δήμων (69%) αναγνωρίζει το εργαλείο των ΠΔΣ ως εργαλείο με υψηλά οικονομικά οφέλη. Τέλος, διαφαίνεται ότι θα είναι σημαντική η δημιουργία μιας κεντρικής Δημόσιας Αρχής σχετικής αποκλειστικά με τα ζητήματα των ΠΔΣ που θα καθοδηγεί τους Δήμους της Χώρας, ενώ ως εξίσου σημαντική αναγνωρίστηκε και η άμεση κατάρτιση των στελεχών των Τμημάτων Προμηθειών των Δήμων της Χώρας στα ζητήματα των ΠΔΣ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-05-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Δαπάνες, Δημόσιες
Τοπική αυτοδιοίκηση
Λέξεις-κλειδιά:
Δημόσιες Αρχές, Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, Περιβαλλοντική απόδοση, Κριτήρια ΠΔΣ
Περιγραφή:
616 σ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

DimitriosKarnavos.pdf

7 MB