Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις data centers

Μεταπτυχιακή Εργασία 27561 150 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις data centers
Συγγραφέας:
Μπανάκου, Ευθυμία-Ελεονώρα, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας υπήρξε η πραγματοποίηση μίας μελέτης Ανάλυσης Κύκλου Ζωής τύπου διαλογής του κέντρου δεδομένων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Σκοπός της ΑΚΖ ήταν η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κέντρου. Προκειμένου να καταστεί αυτό μετρήσιμο πραγματοποιήθηκε αναγωγή ως προς την αποθηκευτική ικανότητα. Με βάση την αναγωγή ορίστηκε ως λειτουργική μονάδα το 1 ΤΒ αποθηκευτικής ικανότητας μιας μονάδας αποθήκευσης. Το χρονικό όριο προς εξέταση ήταν τα 10 έτη λειτουργίας, ίσο με τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού πληροφορικής.
Αρχικά πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση, ώστε να διερευνηθούν οι επιπτώσεις των κέντρων δεδομένων και να προσδιοριστεί αφενός ο τρόπος μελέτης των κέντρων αφετέρου αν υπάρχει σύγκλιση με τα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας.
Για την πραγματοποίηση της μελέτης του κέντρου δεδομένων του Πανεπιστημίου καταρτήθηκε ερωτηματολόγιο προς το προσωπικό λειτουργίας του, προκειμένου να γνωστοποιηθούν το είδος του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του και το προφίλ λειτουργίας του. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα, για να προσδιοριστούν τα άγνωστα δεδομένα και να ληφθούν τα υπολειπόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού από τους κατασκευαστές. Δεδομένου, ότι ο τόπος λειτουργίας ήταν γνωστός, πραγματοποιήθηκε έρευνα και εκτιμήσεις για τα σημεία εξόρυξης των υλών, κατασκευής του εξοπλισμού και τον τρόπο μεταφοράς των συσκευών μέχρι το σημείο λειτουργίας.
Η μοντελοποίηση του συστήματος πραγματοποιήθηκε με χρήση του λογισμικού SimaPro. Ο εξοπλισμός μοντελοποιήθηκε, είτε με στοιχεία από τη βάση δεδομένων, είτε με στοιχεία από τη βιβλιογραφία και το ερωτηματολόγιο σε περιπτώσεις, που οι βάσεις δεν περιείχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό ή λειτουργίες.
Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις οφείλονται κυρίως στη λειτουργία του κέντρου δεδομένων και λιγότερο στην παρασκευή του εξοπλισμού. Οι επιπτώσεις του εξοπλισμού περιορίζονται στις κατηγορίες της εξάντλησης των πόρων. Από τα είδη εξοπλισμού, εκείνα που συνεισφέρουν περισσότερο στις επιπτώσεις είναι οι μονάδες ψύξεις και οι διακομιστές. Οι επιπτώσεις αφορούν κυρίως τις κατηγορίες της ανθρώπινης υγείας και των οικοσυστημάτων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-05-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Περιβάλλον - Προστασία
Λέξεις-κλειδιά:
μονάδες ψύξεις, εξοπλισμός πληροφορικής, κέντρο δεδομένων, Ανάλυση Κύκλου Ζωής, περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Περιγραφή:
136 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EFTHYMIA-ELEONORABANAKOU.pdf

6 MB