Παράγοντες διαμόρφωσης των ποτάμιων δέλτα και η σημασία τους

Πτυχιακή Εργασία 2705 268 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Παράγοντες διαμόρφωσης των ποτάμιων δέλτα και η σημασία τους
Συγγραφέας:
Γαλιατσάτος, Πέτρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή μελέτη έχει ως σκοπό την καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη και μορφολογία των ποτάμιων δέλτα. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής επισημαίνεται η ανθρώπινη επεμβατική δραστηριότητα και το νομικό πλαίσιο για την προστασία των παράκτιων ζωνών που αφορούν στο περιβάλλον των ποτάμιων δέλτα και των υγροτόπων που αναπτύσσονται σε αυτούς καθ μόνο. Επίσης, αναλύεται η δομή των δέλτα και το σύνολο των δελταϊκών περιβαλλόντων και υποπεριβαλλόντων καθώς και η ταξινόμηση τους με βάση τις ποτάμιες διεργασίες, τον κυματισμό και τις παλίρροιες. Η ανάπτυξη τους στο Ολόκαινο και τα στρωματογραφικά μοντέλα των δελταϊκών αποθέσεων αποτελούν σημαντικό σημείο της μελέτης αυτής που εξετάζει αναλυτικά τη δομή τους από ιζήματα αιωρούμενου φορτίου και φορτίου κοίτης. Επιπλέον, γίνεται μία ανασκόπηση των ιζηματολογικών και δυναμικών τους μοντέλων.
Ωστόσο, στην παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρείται μια προσπάθεια εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων και διερεύνησης των σχέσεων της έκτασης των λεκανών απορροής και την αντίστοιχη έκταση των δέλτα που αναπτύσσονται στις εκβολές ποταμών ανά τον κόσμο. Συλλέχθηκαν δεδομένα για τα χαρακτηριστικά των δέλτα ανά τον κόσμο και σχεδιάστηκαν τα αντίστοιχα διαγράμματα. Επιπλέον, σχεδιάστηκε η γραμμή τάσης και υπολογίστηκε η εξίσωση της μορφής y = ax + b που συνδέει την έκταση της λεκάνης με εκείνη του δέλτα. Ανάλογη εργασία πραγματοποιήθηκε και για τα μεγαλύτερα δέλτα της Ελλάδας. Διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της έκτασης των λεκανών απορροής και της έκτασης των δελταϊκών σχηματισμών. Οι λόγοι των εμβαδών για τα ελληνικά ποτάμια είναι συγκρίσιμοι με τους αντίστοιχους λόγους των μεγαλύτερων ποταμών του κόσμου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-24
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Δέλτα - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ποταμοί - Περιβαλλοντικές απόψεις
Περιγραφή:
108 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki24.pdf