Ο Πολιτιστικός Τουρισμός ως Αναπτυξιακός Παράγοντας: Μελέτη περίπτωσης της Τήνου

Μεταπτυχιακή Εργασία 26985 170 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο Πολιτιστικός Τουρισμός ως Αναπτυξιακός Παράγοντας: Μελέτη περίπτωσης της Τήνου
Συγγραφέας:
Μιχαλοπούλου, Στεφανία, Παναγιώτης
Επιβλέπων καθηγητής:
Sonntag, Ulf
Περίληψη:
Η παρούσα διατριβή στοχεύει να διερευνήσει πώς ο πολιτιστικός τουρισμός μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη (σε όρους οικονομικής ανάπτυξης). Για την επίτευξη αυτού του στόχου, πραγματοποιείται μια διεξοδική μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού τουρισμού της Τήνου. Παρέχεται αρχικά μια ευρύτερη βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την επίδραση του τουρισμού (ολόκληρη η τουριστική βιομηχανία) στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Στη συνέχεια η μελέτη προχωρά σε μια πιο συγκεκριμένη προσέγγιση, εστιάζοντας στα δεδομένα για τον πολιτιστικό τουρισμό στο πλαίσιο των Κυκλάδων και ιδιαίτερα της Τήνου, διερευνώντας τους στατιστικούς παράγοντες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξέταση της σχέσης πολιτιστικού τουρισμού και ανάπτυξης. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η δευτερογενής έρευνα, με στόχο τα συγκεκριμένα δεδομένα για τους πέντε προσδιορισμένους στατιστικούς παράγοντες της επίδρασης του πολιτιστικού τουρισμού στην ανάπτυξη. Τα δεδομένα που συλλέγονται στη συνέχεια αναλύονται με βάση μια καθορισμένη στατιστική υπόθεση και κριτικό σκεπτικό από τα αποτελέσματα. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας δείχνουν ότι αν και ο πολιτιστικός τουρισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη της Τήνου, η συμβολή του είναι σχετικά χαμηλή. Ενώ η Τήνος είναι γνωστό ότι διαθέτει πολιτιστικά στοιχεία όλων των κατηγοριών πολιτιστικού τουρισμού σύμφωνα με τον UNWTO, ο ρυθμός ανάπτυξης στο νησί ήταν χαμήλος, ειδικά σε σύγκριση με την ανάπτυξη σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, που προσφέρουν άλλες μορφές τουρισμού. Ως εκ τούτου, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο πολιτιστικός τουρισμός είναι ένας παράγοντας δράσης, αλλά δεν είναι ο κύριος παράγοντας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα υποστηρίζουν (άρα αποδέχονται) την κεντρική υπόθεση αυτής της μελέτης και ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-01-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Τουρισμός - Ελλάδα
Πολιτιστικός τουρισμός
Θρησκευτικός τουρισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κυκλάδες, Τήνος, Πολιτιστικός και Θρησκευτικός Τουρισμός, οικονομική ανάπτυξη
Περιγραφή:
50 σ.,εικ.,πίν.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

STEFANIAMICHALOPOULOU.pdf

3 MB