Επίδραση της χορήγησης Spirulina Nigrita στη δραστικότητα αντιοξειδωτικών ενζύμων σε ορό και ερυθροκύτταρα μετά από πρόκληση ασκησιογενούς μυϊκής βλάβης

Πτυχιακή Εργασία 26945 193 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση της χορήγησης Spirulina Nigrita στη δραστικότητα αντιοξειδωτικών ενζύμων σε ορό και ερυθροκύτταρα μετά από πρόκληση ασκησιογενούς μυϊκής βλάβης
Συγγραφέας:
Ζώης, Αργύριος, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Νομικός, Τζώρτζης
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η ασκησιογενής μυϊκή βλάβη είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο που χαρακτηρίζεται πρωτίστως από δομικές αλλοιώσεις των μυϊκών ινών και διαταραχές κυρίως στην ομοιόσταση του ασβεστίου και δευτερευόντως από φλεγμονώδη απόκριση που είναι συνυφασμένη με την αύξηση οξειδωτικών δεικτών. Το φαινόμενο εμφανίζεται ύστερα από καταπόνηση των κινητικών μονάδων των σκελετικών μυών τόσο γυμνασμένων όσο και αγύμναστων ατόμων, ιδιαίτερα εκτελώντας πλειομετρικές συστολές, και έχει επιζήμιες επιπτώσεις στις επιδόσεις των αθλητών. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει πληθώρα ερευνών που αποσκοπεί στην πρόληψη και την αποτελεσματική αποκατάσταση των αθλητών από την EIMD. Η Σπειρουλίνα, ένα φωτοσυνθετικό κυανοβακτήριο με εξαιρετικά υψηλό πρωτεϊνικό περιεχόμενο και υποσχόμενη αντιοξειδωτική δράση αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για τους ερευνητές ως διατροφικό συμπλήρωμα για αθλητές.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης είναι η διερεύνηση της επίπτωσης της χορήγησης συμπληρώματος Spirulina Nigrita στην δραστικότητα του αντιοξειδωτικού ενζύμου υπεροξειδική δισμουτάση (SOD) έπειτα από πρόκληση ασκησιογενούς μυϊκής βλάβης σε υγιείς εθελοντές.
Μέθοδοι: Η μελέτη είναι μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, διασταυρούμενη, ελεγχόμενη με εικονικό σκεύασμα κλινική μελέτη με συμπλήρωμα διατροφής σπειρουλίνας. Το δείγμα αποτελείτο από 14 εθελοντές με μέτριο κινητικό προφίλ. Η μελέτη περιλάμβανε 2 σκέλη καθένα από τα οποία είχε διάρκεια 15 ημέρες όπου οι συμμετέχοντες λάμβαναν είτε εικονικό σκεύασμα (placebo) είτε σπειρουλίνα. Οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε πρωτόκολλο έκκεντρης άσκησης κάμψης αγκώνα στο μη επικρατές άκρο με σκοπό την πρόκληση ασκησιογενούς μυϊκής βλάβης. Δείγματα ορού, πλάσματος και ερυθροκυττάρων λήφθησαν πριν τη χορήγηση συμπληρώματος, αμέσως πριν την άσκηση, αμέσως μετά την άσκηση, 24, 48 και 72 ώρες μετά την άσκηση. Στα χρονικά αυτά διαστήματα προσδιορίστηκε η δραστικότητα της SOD στο πλάσμα.
Αποτελέσματα: Το πρωτόκολλο έκκεντρης άσκησης που χρησιμοποιήθηκε για την πρόκληση ασκησιογενούς μυϊκής βλάβης ήταν αποτελεσματικό όπως φάνηκε από τους εργομετρικούς δείκτες ΑΜΒ (αύξηση αντίληψης πόνου VAS και μείωση μέγιστης ισομετρικήςροπής). Στους μεταβολικούς δείκτες παρατηρήθηκε μια στατιστικά σημαντική μείωση των τριγλυκεριδίων κατά την παρέμβαση με εικονικό σκεύασμα αλλά όχι με σπειρουλίνα. Παρομοίως, υπήρξε μια στατιστικά σημαντική αύξηση της ολικής χοληστερόλης κατά την παρέμβαση με placebo, αλλά όχι με σπειρουλίνα. Όσον αφορά το αντιοξειδωτικό ένζυμο SOD, η συγκέντρωση του ενζύμου στο πλάσμα δεν φάνηκε να επηρεάζεται από την παρέμβαση σπειρουλίνας ή placebo. Επιπλέον το φύλο δεν φάνηκε να επηρεάζει τα επίπεδα SOD στο πλάσμα, παρόλο που στις γυναίκες υπήρχε η τάση να ξεκινούν με υψηλότερα επίπεδα SOD συγκριτικά με τους άνδρες. Τέλος, διερευνώντας τη συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα SOD πριν την παρέμβαση (Σπειρουλίνα και placebo) και τα ανθρωπομετρικά και μεταβολικά χαρακτηριστικά των εθελοντών φάνηκε να υπάρχει μια τάση για αρνητική συσχέτιση με την μέγιστη και τη μέση ροπή, χωρίς όμως να είναι στατιστικά σημαντική.
Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα που προέκυψαν έδειξαν ότι η συμπληρωματική χορήγηση της σπειρουλίνας δεν επηρέασε σημαντικά τα επίπεδα αντιοξειδωτικού ενζύμου SOD στο πλάσμα σε σύγκριση με το εικονικό συμπλήρωμα τόσο σε συνθήκες ηρεμίας όσο και μετά από πρωτόκολλο έκκεντρης άσκησης στα άνω άκρα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-11-24
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Άσκηση - Διαιτολογικές απόψεις
Αντιοξειδωτικά - Υγιειονολογικές απόψεις
Συμπληρώματα διατροφής
Λέξεις-κλειδιά:
ασκησιογενής μυϊκή βλάβη, σπιρουλίνα, οξειδωτικό στρες, υπεροξειδική δισμουτάση
Περιγραφή:
61 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ARGYRIOSZOIS.pdf

1 MB