Χαρτογράφηση του πλημμυρικού φαινομένου στο σύστημα ταμιευτήρα - ορεινής λεκάνης στην κεντρική Κρήτη με τη χρήση διαστημικών δεδομένων παρατήρησης της Γης

Πτυχιακή Εργασία 26432 319 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Χαρτογράφηση του πλημμυρικού φαινομένου στο σύστημα ταμιευτήρα - ορεινής λεκάνης στην κεντρική Κρήτη με τη χρήση διαστημικών δεδομένων παρατήρησης της Γης
Συγγραφέας:
Μανωλιτσάκη, Αναστασία, Μιχαήλ
Επιβλέπων καθηγητής:
Παρχαρίδης, Ισαάκ
Περίληψη:
Η Τηλεπισκόπηση μπορεί να παρέχει άμεση και αποτελεσματική παρακολούθηση των πλημμυρών, που είναι ένα από τα συνηθέστερα καταστροφικά φαινόμενα με δυσμενείς επιπτώσεις στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Τα απαραίτητα δορυφορικά δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αυτό το σκοπό διατίθενται ελεύθερα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ESA, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus. Για την απεικόνιση και την αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων χρήσιμο εργαλείο αποτελούν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ), από τα οποία είναι δυνατή η δημιουργία μικρών και εύκολων στη χρήση και τη μεταφορά αρχείων που μπορούν να εισαχθούν απευθείας στο Google Earth.
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία επίκεντρο αποτέλεσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα του έτους 2020 που συνέβησαν στο οροπέδιο Λασιθίου. Η ανάλυση στηρίχθηκε σε δορυφορικές εικόνες Sentinel 1 GRD IW, σαφώς για την εκτίμηση της επιφάνειας που εκτέθηκε σε πλημμυρικά νερά, αλλά και για την κατανόηση της μεταβολής της στάθμης της τεχνητής λίμνης Αποσελέμη, που μπορεί να συμβάλει στην εξέταση του ρόλου της στο φαινόμενο. Το ελεύθερο λογισμικό SNAP προσέφερε τη βάση, στην οποία εφαρμόστηκε στο σύνολό της η μεθοδολογία της πλημμυρικής χαρτογράφησης. Κεντρικό ρόλο κατέχει η δυαδοποίηση των λήψεων, δηλαδή η απόδοση της τιμής 1 στα εικονοστοιχεία που καλύπτονται από νερό και 0 σε όλα τα υπόλοιπα, που προϋποθέτει τον ακριβή καθορισμό κατωφλιού. Ακολούθως, έγινε εισαγωγή στο Qgis απ΄ όπου δημιουργήθηκαν τα χαρτογραφικά αποτελέσματα και τα προϊόντα εισόδου KML του Google Earth.
Τα αποτελέσματα δείχνουν με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν τα φαινόμενα και στις τρεις διακριτές περιόδους. Η μεγαλύτερη έκταση αγροτικών εκτάσεων καλυμμένων με νερό που μετρήθηκε ανέρχεται σε 2,067 km2, ενώ του ταμιευτήρα σε 1,382 km2 και αφορά στο γεγονός του Απριλίου και συγκεκριμένα την 8/4/2020. Τον Ιανουάριο η διάρκεια παραμονής των στάσιμων υδάτων υπήρξε μεγαλύτερη, ενώ τους υπόλοιπους μήνες ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Πλημμύρες - Ελλάδα
Τηλεπισκόπηση
Αποσελέμης, Ποταμός
Δορυφορικά δεδομένα
Οροπέδιο Λασιθίου (Ελλάδα:Δήμος)
Λέξεις-κλειδιά:
κατώφλι, οροπέδιο, Αποσελέμη, πλημμύρα, Κρήτη
Περιγραφή:
126 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AnastasiaManolitsaki.pdf

7 MB