Κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες και διαχείριση σωματικού βάρους

Μεταπτυχιακή Εργασία 26075 213 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες και διαχείριση σωματικού βάρους
Συγγραφέας:
Τσιάκα, Αναστασία, Κωνσταντίνος
Επιβλέπων καθηγητής:
Γιαννακούλια, Μαρία
Περίληψη:
Σκοπός: Η παχυσαρκία αποτελεί, πλέον, μια από τις πιο σοβαρές νόσους της εποχής μας. Το πρώτο βήμα προς την αντιμετώπισή της αποτελεί η απώλεια βάρους, ωστόσο η διατήρηση της απώλειας αυτής αποτελεί κομβικό σημείο και χρήζει περαιτέρω μελέτης. Οι κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες (οικογενειακή κατάσταση, εκπαιδευτικό επίπεδο, είδος απασχόλησης κλπ) αποτελούν χαρακτηριστικά που δημιουργούν ή διαμορφώνουν τις συμπεριφορές και τις συνήθειες κάθε ατόμου. Η μελέτη της συσχέτισης των κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων με την κατάσταση διατήρησης του βάρους θα επέτρεπε την ανάπτυξη προσαρμοσμένων παρεμβάσεων, που πιθανόν να βελτιώσουν τη μακροπρόθεσμη απώλεια βάρους. Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως στόχο τη μελέτη των κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών των εθελοντών που κατάφεραν να διατηρήσουν μακροχρόνια το απολεσθέν τους βάρους, τη συσχέτιση των χαρακτηριστικών αυτών με την κατάσταση διατήρησης του βάρους και, κατόπιν, τη σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών με τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων που επαναπροσέλαβαν το απολεσθέν τους βάρος.
Μεθοδολογία: Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων της MedWeight, η οποία περιλαμβάνει συγχρονική και προοπτική αξιολόγηση εθελοντών. Οι εθελοντές, άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 18-65 ετών, είχαν υπάρξει υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και, εκούσια, έχασαν τουλάχιστον 10% του σωματικού τους βάρους και είτε κατάφεραν να το διατηρήσουν για τουλάχιστον 12 μήνες (διατηρήσαντες), είτε επανέκτησαν το απολεσθέν του βάρος (επανακτήσαντες). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με ερωτηματολόγιο, μέσω του επίσημου ιστότοπου της MedWeight, και περιείχαν ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (εκπαιδευτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση, είδος απασχόλησης, επαγγελματική κατάσταση και τόπος διαμονής).
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η οικογενειακή κατάσταση και το εκπαιδευτικό επίπεδο φάνηκε να σχετίζονται με την επιτυχή διατήρηση της απώλειας βάρους. Το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (≥17 έτη εκπαίδευσης) σχετίστηκε με μικρότερο παρόν και μέγιστο ΔΜΣ και στις 2 ομάδες (διατηρούντες και επανακτήσαντες), με στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.05), μετά από σύγκριση με την ομάδα ατόμων χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου (≤12 έτη εκπαίδευσης). Στην ομάδα των διατηρούντων, τα άτομα που δήλωσαν «μόνοι», ως οικογενειακή κατάσταση, εμφάνισαν μικρότερο παρόν και μέγιστο βάρος (p<0.001), έναντι των παντρεμένων.
Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε πως το εκπαιδευτικό επίπεδο και η οικογενειακή κατάσταση σχετίζονται με τη μακροχρόνια διατήρηση βάρους, στην ομάδα των διατηρούντων αλλά όχι των επανακτήσαντων. Τα αποτελέσματα αυτά χρήζουν περαιτέρω μελέτης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Παχυσαρκία - Υγιειονολογικές απόψεις
Σωματικό βάρος
Λέξεις-κλειδιά:
απώλεια βάρους, παχυσαρκία, διατήρηση βάρους, κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά
Περιγραφή:
70 σ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AnastasiaTsiaka.pdf

1 MB