Μελέτη Κατανομής Αιολικών Πάρκων σε περιοχές Natura στον Ελλαδικό Χώρο

Πτυχιακή Εργασία 26063 172 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη Κατανομής Αιολικών Πάρκων σε περιοχές Natura στον Ελλαδικό Χώρο
Συγγραφέας:
Γρηγορίου, Αγγελική, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Κατσαφάδος, Πέτρος
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την μελέτη αιολικών πάρκων τα οποία βρίσκονται κοντά ή εντός προστατευόμενων περιοχών που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000. Πραγματεύεται το θέμα της χωροθέτησης Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) λαμβάνοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό αλλά και το Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τις γειτνιάζουσες χρήσεις, τις προστατευόμενες περιοχές, τις περιοχές αποκλεισμού καθώς και τους παράγοντες που σχετίζονται με την κατασκευή και την λειτουργία των ανεμογεννητριών. Τελικό σκοπό της εργασίας αποτελεί η μελέτη κριτηρίων χωροθέτησης ενός αιολικού πάρκου που βρίσκεται στο δίκτυο Natura 2000 καθώς και των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν, με την βοήθεια Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS.
Περιοχή μελέτης αποτελεί ο Ελλαδικός χώρος και δίνεται έμφαση στην χαρτογράφηση των λειτουργικών ΑΣΠΗΕ που βρίσκονται σε αυτόν αλλά και των περιοχών που ανήκουν στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura, με σκοπό την διερεύνηση των «επικαλύψεων» και την δημιουργία δεικτών καταλληλότητας εγκατάστασης αιολικών σταθμών. Ακόμα, παρουσιάζεται η περίπτωση μελέτης του αιολικού πάρκου «Αλογόραχης» και τα οφέλη αλλά και οι επιπτώσεις που έφερε η δημιουργία του σε τοπικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.
Για την εκπόνηση της εργασίας ήταν απαραίτητη η χρήση του γεωγραφικού συστημάτος πληροφοριών ArcMap 10.8 του ArcGis (της εταιρείας ERSI) για την εισαγωγή και επεξεργασία των χωρικών μεταδεδομένων που αφορούν τις περιοχές Natura 2000, τα λειτουργικά αιολικά πάρκα του Ελλαδικού χώρου και τις περιφέρειες της Ελλάδας που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των θεματικών χαρτών. Τα χωρικά αυτά δεδομένα ανακτήθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αντίστοιχα σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους. Απαραίτητη ήταν ακόμα η εισαγωγή και επεξεργασία τoυ αποσπάσματος τοπογραφικού διαγραμμάτος φ.χ. 5343/6, κλίμακας 1:5.000 και του χάρτη γενικής χρήσεως κλίμακας 1: 50.000 από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ).
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Αιολικά πάρκα - Ελλάδα
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Λέξεις-κλειδιά:
ελλαδικός χώρος, αιολικά πάρκα, χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ, δίκτυο ΝΑΤΟΥΡΑ 2000, Αλογοράχη
Περιγραφή:
103 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AngelikiGrigoriou.pdf

5 MB