Η ύπαρξη της Μετασχηματιστικής ηγεσίας σε δευτεροβάθμια σχολεία στην Ελλάδα, απόψεις εκπαιδευτικών

Μεταπτυχιακή Εργασία 25982 101 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ύπαρξη της Μετασχηματιστικής ηγεσίας σε δευτεροβάθμια σχολεία στην Ελλάδα, απόψεις εκπαιδευτικών
Συγγραφέας:
Δικαίος, Αναστάσιος, Χαρίδημος
Επιβλέπων καθηγητής:
Κέφης, Βασίλειος
Περίληψη:
Η επιταγή της σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής για υψηλά σχολικά αποτελέσματα οδηγεί στην ανάγκη μετασχηματισμού των σχολείων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, τις τελευταίες δεκαετίες, το ενδιαφέρον των ερευνητών στρέφεται προς την ηγεσία. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν τη σχέση μεταξύ ηγεσίας και διευθυντή- εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, η μετασχηματιστική ηγεσία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει ένας σχολικός οργανισμός. Η ερμηνεία σε ένα σχολικό πλαίσιο είναι ότι ο διευθυντής θα πρέπει να λειτουργεί ως μετασχηματιστικός ηγέτης ώστε να παράγει καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και να παρακινεί τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν ηγετικές ικανότητες. Στην Ελλάδα υπάρχει μικρή εμπειρική έρευνα για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών καθώς και για τη σχέση μεταξύ μετασχηματιστικής ηγεσίας και εργασιακής τους ικανοποίησης. Σκοπός επομένως της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνονται της έννοια της μετασχηματιστικής ηγεσίας και αν οι ίδιοι μέσω των διευθυντών τους αποκτούν ηγετικές ικανότητες. Η διατριβή πραγματοποιήθηκε με ποιοτική έρευνα. Συλλέχθηκαν 15 συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς δημοσίων σχολείων και ενός ιδιωτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αττικής από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2022. Μέσα από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαπιστώθηκε ότι οι κάποιοι σχολικοί διευθυντές εφαρμόζουν σε σημαντικό βαθμό Μετασχηματιστική Ηγεσία στα σχολεία, που διευθύνουν, εν τούτοις υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται κάποια από τα χαρακτηριστικά που διαθέτει ο Μετασχηματιστικός σχολικός διευθυντής – ηγέτης, όσο και τα βασικά γνωρίσματα της Μετασχηματιστικής Ηγετικής συμπεριφοράς και θεωρούν ότι συμβάλλει θετικά στην επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι και οι ίδιοι πρέπει να αποκτούν ηγετικά στοιχεία γιατί η όταν δουλεύουν ως ομάδα υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαιδευτικοί
Εκπαιδευτική ηγεσία
Λέξεις-κλειδιά:
Αντιλήψεις εκπαιδευτικών, μετασχηματιστική ηγεσία, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ηγεσία
Περιγραφή:
63 σ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ANASTASIOSDIKAIOS_.pdf

1 MB