Ψυχοκοινωνικά Χαρακτηριστικά, Ποιότητα Ζωής και Κοινωνική Υποστήριξη, Πριν, Κατά τη Διάρκεια και Μετά τη Γενική Απαγόρευση (lockdown), σε Φοιτητές στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 25872 185 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχοκοινωνικά Χαρακτηριστικά, Ποιότητα Ζωής και Κοινωνική Υποστήριξη, Πριν, Κατά τη Διάρκεια και Μετά τη Γενική Απαγόρευση (lockdown), σε Φοιτητές στην Ελλάδα
Συγγραφέας:
Κουτσούκου, Μαρία, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Ζμπάινος, Δημήτριος
Περίληψη:
Η πανδημία του COVID-19 είναι ένα δυναμικό φαινόμενο και η ψυχική υγεία των φοιτητών είναι εξίσου δυναμική. Για να το μελετήσουμε αυτό, πραγματοποιήσαμε έρευνα που διερεύνησε τις πιθανές αλλαγές στα αυτοαναφερόμενα επίπεδα ψυχικής υγείας, ποιότητας ζωής και κοινωνικής υποστήριξης, καθώς και τις πιθανές συσχετίσεις με τα προφίλ 245 φοιτητών από πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα, με μέση ηλικία 27 έτη. Έγιναν αναδρομικές αυτοαξιολογήσεις για τρεις περιόδους: πριν την πανδημία, κατά τη διάρκεια των lockdowns και με την επαναλειτουργία των πανεπιστημίων. Συμπληρώθηκαν οι ελληνικές εκδοχές των ερωτηματολογίων GHQ-28 (Garyfallos et al., 1991), L.S.I (Φουντουλάκης και συν., 1997) και MSPSS (Chamboulidou et al., 2016). Για τη σύγκριση των βιωμάτων στους τρεις χρόνους, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με την προσαρμογή Bonferroni για πολλαπλές συγκρίσεις και υπολογίσθηκε το μέγεθος της επίδρασης (effect size=η 2
). Για τη σύγκριση μέσων όρων ανεξαρτήτων δειγμάτων εφαρμόστηκε T-test και ανάλυση διασποράς μονής κατεύθυνσης για ανεξάρτητα δείγματα, και για τη συσχέτιση δύο ποσοτικών μεταβλητών ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson (r). Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν επιβάρυνση της ψυχικής υγείας και πτώση της ποιότητας ζωής στις περιόδους των lockdowns, η οποία κινήθηκε σε υποκλινικά, ωστόσο, επίπεδα. Και ενώ η κατάθλιψη, η κοινωνική δυσλειτουργία, η ικανοποίηση από την ζωή και η υποστήριξη από φίλους βελτιώνονται στατιστικά σημαντικά στον παρόντα χρόνο, το άγχος και τα σωματικά συμπτώματα παραμένουν στα επίπεδα των lockdowns. Ωστόσο, η υποστήριξη των φοιτητών από την οικογένεια και τα σημαντικά πρόσωπα για αυτούς διατηρήθηκε αμετάβλητη και σε υψηλά προ-πανδημικά επίπεδα κατά την περίοδο των lockdowns, και τώρα με την επαναλειτουργία των πανεπιστημίων παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση, στατιστικά σημαντική. Τέλος, παρατηρήθηκε ικανός αριθμός στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων μεταξύ
των προφίλ των φοιτητών και των παραγόντων. Μελλοντικές έρευνες θα μπορούν να ανιχνεύσουν τις θετικές εμπειρίες και τις συνθήκες στις οποίες τα ψυχοκοινωνικά κέρδη στις κρίσεις αυξάνονται.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Λοιπά Θέματα:
Ψυχική υγεία
Εκπαίδευση, Ανώτατη
Λέξεις-κλειδιά:
Υγεία, Εκπαίδευση
Περιγραφή:
128 σ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MARIAKOUTSOUKOU_.pdf

2 MB