Ηγεσία και παρακίνηση εκπαιδευτικών: Θέσεις και απόψεις των διευθυντών και εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

Μεταπτυχιακή Εργασία 25869 111 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ηγεσία και παρακίνηση εκπαιδευτικών: Θέσεις και απόψεις των διευθυντών και εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης
Συγγραφέας:
Χολογγούνη, Χριστίνα, Αθανάσιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Κέφης, Βασίλειος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών και διευθυντικών στελεχών των Δημοτικών Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, όσον αφορά στους παράγοντες που επιδρούν στην επαγγελματική παρακίνηση των εκπαιδευτικών και οι οποίοι βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με τις ηγετικές ενέργειες και προσεγγίσεις των διευθυντών. Μελετώντας εκτενώς τη σχετική βιβλιογραφία, προσεγγίστηκαν οι έννοιες της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας, παρουσιάστηκαν τα κυριότερα μοντέλα ηγεσίας και έγινε αναφορά στον ορισμό της παρακίνησης και στις βασικότερες παρακινητικές θεωρίες που προσανατολίζονται στην επαγγελματική ικανοποίηση και αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο, διατυπώθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα και η μέθοδος για την ανάδειξη των στάσεων των εκπαιδευτικών και των στελεχών των σχολικών μονάδων σχετικά με το ρόλο της ηγεσίας στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών. Αξιοποιήθηκε η ποσοτική προσέγγιση, με τη χρήση διαφοροποιημένων ερωτηματολογίων, με 23 ερωτήματα «κλειστού τύπου», αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την παρακινητική διάθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διαρθρωμένους σε 4 διαστάσεις και εξετάστηκε η συσχέτισή τους με τα δημογραφικά, προσωπικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από δύο ερωτήματα «ανοιχτού τύπου» για την ανάδειξη άλλων παραγόντων που λειτουργούν παρακινητικά, αλλά και εκείνων που φαίνεται ότι αποτρέπουν τα διευθυντικά στελέχη να υιοθετήσουν και να υλοποιήσουν παρακινητικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας, συλλέχθηκαν 154 ερωτηματολόγια, 35 από τα οποία απαντήθηκαν από διευθυντές σχολικών μονάδων και τα 119 από εκπαιδευτικούς. Η ποσοτική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας κατέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί, εν γένει, εκτιμούν τις ενέργειες των στελεχών και παρακινούνται σε ικανοποιητικό βαθμό, ειδικότερα όταν αναδεικνύονται ηγετικές συμπεριφορές στην καθημερινή διοίκηση που παραπέμπουν σε ένα συνδυασμό μετασχηματιστικής-συμμετοχικής ηγεσίας. Άλλα ευρήματα επισημαίνουν την ανάγκη των εκπαιδευτικών για επαγγελματική εξέλιξη και διαρκή επιμόρφωση, καθώς και την καθιέρωση κατάλληλων εργασιακών συνθηκών ενδοσχολικά, παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά στην ικανοποίηση και κατ' επέκταση στην αύξηση της αποτελεσματικότητας τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαιδευτικοί
Εκπαιδευτική ηγεσία
Λέξεις-κλειδιά:
παρακίνηση, μετασχηματιστική-συμμετοχική ηγεσία, ικανοποίηση, ηγεσία
Περιγραφή:
143 σ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

CHRISTINACHOLONGOUNI_.pdf

3 MB