Τύποι ηγεσίας των διευθυντών σχολικών μονάδων και η σχέση τους με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών

Μεταπτυχιακή Εργασία 25620 146 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τύποι ηγεσίας των διευθυντών σχολικών μονάδων και η σχέση τους με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών
Συγγραφέας:
Παπαγγέλη, Αθηνά, Βασίλειος
Επιβλέπων καθηγητής:
Κέφης, Βασίλειος
Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξεταστούν οι τύποι ηγεσίας των σχολικών διευθυντών βάσει της θεωρίας πλήρους φάσματος των Avolio και Bass και η σχέση τους με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Επιδιώχθηκε να ερευνηθούν τα επίπεδα της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών σε σχέση με τον τύπο ηγεσίας που εφαρμόζουν οι σχολικοί διευθυντές σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της Ελλάδος. Η θεωρία πλήρους φάσματος αναλύει την ηγεσία υπό την οπτική του μετασχηματιστικού, του συναλλακτικού και του μη παρεμβατικού στυλ ηγεσίας. Για το σκοπό της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο ερωτηματολόγιο των Avolio και Bass μέσω του οποίου συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα προς ανάλυση ποσοτικά δεδομένα. Συνολικά συμμετείχαν στην έρευνα 108 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ανάλυση περιείχε τόσο περιγραφικά στατιστικά των δεδομένων, όσο και επαγωγικές τεχνικές, όπως η συσχέτιση Pearson και η γραμμική παλινδρόμηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των τριών τύπων ηγεσίας και της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, βρέθηκε πως το μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας έχει θετική και ισχυρή συσχέτιση με την εξαρτημένη μεταβλητή της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Από την άλλη πλευρά, το συναλλακτικό και το μη παρεμβατικό στυλ ηγεσίας παρουσίασαν μια αρνητική και αδύναμη συσχέτιση με την εξαρτημένη μεταβλητή. Σε περαιτέρω ανάλυση, οι μεταβλητές ελέγχου των δημογραφικών χαρακτηριστικών που αφορούσαν στο εκπαιδευτικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών και στα έτη εργασίας σε μια σχολική μονάδα υπό τον ίδιο σχολικό διευθυντή, βρέθηκαν πως επηρεάζουν σε μικρό βαθμό τη συσχέτιση μεταξύ των τύπων ηγεσίας και της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα αυτά ευελπιστούν να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες τόσο στην Ελληνική, όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-12-06
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Διευθυντές/τριες σχολείων
Εκπαιδευτική ηγεσία
Λέξεις-κλειδιά:
Επαγγελματική ικανοποίηση, στυλ ηγεσίας, ηγεσία, Εκπαίδευση
Περιγραφή:
90 σ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AthinaPapangeli.pdf

1 MB