Οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και η αξιοποίησή τους από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως εργαλείο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

Μεταπτυχιακή Εργασία 25593 46 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και η αξιοποίησή τους από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως εργαλείο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης
Συγγραφέας:
Κάκκου, Μαρία Ελένη, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μητούλα, Ρόιδω
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να μελετήσει τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την αξιοποίηση αυτών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως εργαλείο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, εξετάζεται η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς επίσης και οι τέσσερις πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Περαιτέρω, μελετώνται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και η έννοια της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στους 17 Παγκόσμιους Στόχους που αφορούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και έχουν τεθεί από τον Ηνωμένα Έθνη και συγκεκριμένα στον παγκόσμιο στόχο 11 που αφορά τις βιώσιμες πόλεις και τις κοινότητες, όπως επίσης και στη Νέα Αστική Ατζέντα, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
Ακολούθως, η εργασία εστιάζει στη μελέτη περίπτωση του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ενώ στο δεύτερο σκέλος της εργασίας λαμβάνει χώρα ποσοτική έρευνα που αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η έρευνα αυτή είχε ως δείγμα 87 άτομα που είναι στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από την παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι σημαντικό μέρος του δείγματος διέθετε πολύ υψηλό και υψηλό βαθμό εξειδίκευσης αναφορικά με την έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενώ αντίστοιχα ήταν υψηλό και το ποσοστό των Δήμων οι οποίοι είχαν υιοθετήσει δράσεις που αφορούν την εφαρμογή των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Επίσης, ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους Δήμους που συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα δεν έχουν θεσπίσει δείκτες αποτύπωσης εφαρμογής των στόχων αυτών. Τέλος, σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα υποστηρίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη οικονομική και διοικητική υποστήριξη προς τους Δήμους, έτσι ώστε να μπορέσουν να μεταβούν σε ένα περισσότερο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-23
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Λέξεις-κλειδιά:
Δήμος Αγίου Δημητρίου, Νέα Αστική Ατζέντα, 17 Παγκόσμιοι Στόχοι, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιγραφή:
111 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MARIA_ELENIKAKKOU.pdf

1 MB