Προοπτικές εφαρμογής βιώσιμων πρακτικών στην Ναυτιλία στην Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 25510 176 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Προοπτικές εφαρμογής βιώσιμων πρακτικών στην Ναυτιλία στην Ελλάδα
Συγγραφέας:
Ραχανιώτη, Χριστίνα Σοφία, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση των βιώσιμων πρακτικών στην ναυτιλία, οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες μπορούν να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν στην πορεία από τις ναυτιλιακές εταιρείες και του λιμένες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Πιο αναλυτικά, η εργασία διαθέτει πέντε θεματικές ενότητες, με την πρώτη να αναφέρεται αρχικά σε ένα γενικότερο φάσμα της ναυτιλίας ξεκινώντας από την παγκόσμια επικρατούσα κατάσταση στο χώρο της ναυτιλίας, τους κανονισμούς που έχει θέσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, καταλήγοντας στα ευρωπαϊκά και ελληνικά πρότυπα για την ενσωμάτωση των βιώσιμων πρακτικών στον κλάδο. Η πρώτη θεματική ενότητα εστιάζει, επίσης, στον τρόπο με τον οποίο η θεσμική θεωρία και η θεωρία των παιγνίων συμβάλλει στην στρατηγική ανάπτυξη του κλάδου και την εφαρμογή πράσινων πολιτικών.
Στη συνέχεια, στη δεύτερη θεματική ενότητα, γίνεται αναφορά στα εργαλεία και τα μέσα, τα οποία θα οδηγήσουν την ναυτιλία στην ανάπτυξη μίας ορθολογικής πράσινης στρατηγικής. Τονίζεται ο βαθμός επιρροής των ρυθμιστικών πιέσεων στην δημιουργία επικερδών στρατηγικών κινήσεων μέσω των αποφάσεων των ναυτιλιακών εταιρειών και του περιβαλλοντικού αντικτύπου που αυτές θα σημειώσουν.
Στη συνέχεια, στην τρίτη θεματική ενότητα πραγματοποιείται ανάλυση της ελληνικής ναυτιλίας στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ολοένα και περισσότερα πράσινα λιμάνια, τα οποία θα διαθέτουν και πράσινα πλοία. Η αναφορά στον Λιμένα του Πειραιά, αναδεικνύει την προσπάθεια της ελληνικής ναυτιλίας να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Επίσης, γίνεται αναφορά στην εταιρεία COSCO Shipping, η οποία δραστηριοποιείται στο Λιμένα του Πειραιά. Πραγματοποιείται, ανάλυση του οικονομικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου της πράσινης εξέλιξης στην ελληνική ναυτιλία και την χώρα στο σύνολό της, καθώς και οι τομείς του βιώσιμου τουρισμού κρουαζιέρας και ιστιοπλοϊκού τουρισμού.
Στην τέταρτη θεματική ενότητα, γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, η οποία διεξήχθη με βάση την μεθοδολογία του focus group, δηλαδή μέσω της πραγματοποίησης ατομικών συνεντεύξεων σε επιλεγμένα στελέχη και μέλη εταιρειών και οργανισμών, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με την ελληνική ναυτιλία και αποτελούν ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου.
Τέλος, στην πέμπτη θεματική ενότητα γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας σχετικά με το ποιες είναι οι προοπτικές για την ελληνική ναυτιλία και την χώρα να υιοθετήσει βιώσιμες πρακτικές και της σχετικής βιβλιογραφίας, από την οποία αντλήθηκαν οι πηγές που συνέβαλαν και στην συγγραφή της.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-08
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Ναυτιλία - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Βιώσιμη Ναυτιλία, Ελληνική Ναυτιλία, Πράσινα Λιμάνια, Βιώσιμες πρακτικές στην ναυτιλία
Περιγραφή:
68 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Christina_SofiaRachanioti.pdf

1 MB