Ανάλυση της υιοθέτησης των στρατηγικών βιωσιμότητας στον τραπεζικό κλάδο

Διδακτορική Διατριβή 25250 363 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση της υιοθέτησης των στρατηγικών βιωσιμότητας στον τραπεζικό κλάδο
Συγγραφέας:
Σταυροπούλου, Αθανασία, Ιωάννης
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Η παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζει το ρόλο που διαδραματίζει η βιωσιμότητα στον τραπεζικό κλάδο. Διερευνάται ο ρόλος των τραπεζικών ιδρυμάτων στην υλοποίηση των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως διαμορφώνεται και επικοινωνείται στους ετήσιους απολογισμούς τους βιωσιμότητας. Ταυτόχρονα, εξετάζει την επίδραση των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις συμπεριφορικές προθέσεις και στάσεις των πελατών των τραπεζικών ιδρυμάτων. Για την ολιστικότερη προσέγγιση του αντικειμένου της διατριβής εφαρμόζονται διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και οικονομετρικές αναλύσεις με τη χρήση πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής, από την πλευρά των τραπεζικών ιδρυμάτων, επισημαίνεται το χαμηλό επίπεδο σύνδεσης των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και των σημαντικών θεμάτων που αναδεικνύονται από τα τραπεζικά ιδρύματα μέσω της αρχής της ανάλυσης της ουσιαστικότητας. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται σε θέματα που σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του κλάδου, προωθώντας την οικονομική και την κοινωνική διάσταση της βιωσιμότητας. Αναλύοντας τις απόψεις των πελατών των τραπεζικών ιδρυμάτων, αναδείχθηκε ο πολυδιάστατος ρόλος των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης που ενισχύει τις θετικές στάσεις των πελατών των τραπεζικών ιδρυμάτων. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν το ρόλο της ενημερότητας των βιώσιμων πρακτικών και ιδιαίτερα των κοινωνικο-οικονομικών πρακτικών προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη που προκύπτουν από την ενσωμάτωση τους στον στρατηγικό σχεδιασμό των τραπεζικών ιδρυμάτων και να λειτουργήσουν ως συγκριτικό πλεονέκτημα. Τέλος, η παρούσα διδακτορική διατριβή αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των δημογραφικών παραγόντων στις συμπεριφορικές προθέσεις και στάσεις των πελατών των τραπεζικών ιδρυμάτων προσανατολισμένες προς τη βιωσιμότητα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-08-31
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Τραπεζικά Ιδρύματα, ουσιαστικότητα, πελάτες, συμπεριφορά, στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης
Περιγραφή:
328 σ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AthanasiaStavropoulou.pdf

4 MB