Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: Διερεύνηση και σύγκριση των απόψεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία της Ελλάδας και των Η.Π.Α.

Μεταπτυχιακή Εργασία 21617 6780 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: Διερεύνηση και σύγκριση των απόψεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία της Ελλάδας και των Η.Π.Α.
Συγγραφέας:
Δούναβης, Γουλιέλμος Αντώνιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Ζμπάινος, Δημήτριος
Περίληψη:
Η αξιολόγηση θεωρείται εγγενές χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης και προσεγγίζεται από την επιστημονική κοινότητα ως βασικός μηχανισμός ποιοτικής αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιολογική διαδικασία καθίσταται πολύτιμη γνώση για τους νομοθέτες της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στον αρτιότερο σχεδιασμό και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή ενός αξιολογικού συστήματος. Ωστόσο, οι αντιλήψεις και οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών μιας χώρας διαφοροποιούνται ως προς τις πρακτικές εφαρμογής της αξιολόγησης, καθώς επηρεάζονται από τη διαφορετική κουλτούρα αξιολόγησης και τις κοινωνικο-πολιτιστικές πολιτικές της.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση και η σύγκριση των απόψεων εκπαιδευτικών διαφορετικής αξιολογικής κουλτούρας για την καλύτερη κατανόηση της στάσης τους αναφορικά με την αξιολόγηση. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 435 εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα και τις Η.Π.Α., και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Ελλάδα και στις Η.Π.Α. αναγνώρισε τη συμβολή της αξιολόγησης στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας συγκέντρωσε μεγάλη εμπιστοσύνη ως φορέας αξιολόγησης από το σύνολο του δείγματος ανεξάρτητα από την κουλτούρα αξιολόγησης. Η πλειοψηφία του ερευνητικού δείγματος -και ειδικότερα οι Έλληνες στην Ελλάδα- προέταξε ως σημαντικότερα κριτήρια αξιολόγησης όσα εστιάζουν στην επικοινωνία και στην ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων. Παρομοίως, οι σχολικές κτηριακές υποδομές θεωρήθηκαν ως σημαντικό κριτήριο συνεκτίμησης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την πλειοψηφία του δείγματος και ιδιαίτερα από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα. Επίσης, εκφράστηκαν επιφυλάξεις από το συνολικό δείγμα σχετικά με την υποκειμενική κρίση και την ανεπαρκή επιμόρφωση του αξιολογητή.

Τέλος, μια αρνητική αξιολόγηση φάνηκε να έχει διαφορετικό αντίκτυπο ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Έλληνες, καθώς οι Έλληνες που υπηρετούν στην Ελλάδα τη συνέδεσαν περισσότερο με οικονομικές ποινές, ενώ οι Αμερικανοί με επαγγελματικό στιγματισμό και ηθική υποτίμηση. Αντιθέτως, μια θετική αξιολογική αποτίμηση φάνηκε να συσχετίζεται από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς με την αναγνώριση και την ηθική ικανοποίηση σε αντίθεση με τους Αμερικανούς, που τη συνέδεσαν κυρίως με τη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση - Ελλάδα
Αξιολόγηση και βαθμολογία (Εκπαίδευση)
Εκπαιδευτικοί - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών, Κουλτούρα αξιολόγησης, Αξιολογική διαδικασία, Εκπαίδευση, Αντιλήψεις εκπαιδευτικών
Περιγραφή:
126 σ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GoulielmosDounavis.pdf

795 KB