Ολοκληρωμένη διαχείριση των νοτίων ακτών της νήσου Στρογγύλη Μεγίστης

Μεταπτυχιακή Εργασία 20210 455 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ολοκληρωμένη διαχείριση των νοτίων ακτών της νήσου Στρογγύλη Μεγίστης
Συγγραφέας:
Κορακίτης, Ευάγγελος Γ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Περίληψη:
Η παράκτια ζώνη συνιστά μια ιδιαίτερη γεωγραφική ενότητα, καθώς συγκεντρώνει πλήθος ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και αποτελεί ένα πολύπλοκο και εύθραυστο σύστημα φυσικών μεταβλητών. Από φυσικής άποψης, οι κινητήριοι μηχανισμοί που συμβάλλουν στην αποσταθεροποίηση της σχετίζονται κυρίως με τους κυματισμούς και τα παράκτια ρεύματα. Οι διαδικασίες της στερεομεταφοράς, που λαμβάνουν χώρα λόγω αυτών, κεντρίζουν το ενδιαφέρον καθώς σχετίζονται σε βάθος χρόνου με την εξέλιξη της ακτογραμμής της. Το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται τελευταία στη μεταβολή των κυματικών χαρακτηριστικών στις παράκτιες ζώνες, καθώς παρατηρείται αλλαγή στην ένταση και τη διάρκεια τους. Τα συνεχώς αυξανόμενα ακραία γεγονότα, που σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, σε συνδυασμό με την έντονη αστικοποίηση και τη μη ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης των παράκτιων ζωνών δυσχεραίνουν την κατάσταση των παράκτιων περιοχών. Για την καλύτερη κατανόηση, και κατ’ επέκταση αντιμετώπιση των ακραίων φαινομένων στην παράκτια ζώνη, κρίνεται απαραίτητο να διερευνηθούν οι επιπτώσεις των ακραίων κυματισμών με τα υπάρχοντα αριθμητικά μοντέλα. Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής λιμενίσκου που προορίζεται να εξυπηρετήσει τον μόνιμο ελλιμενισμό σκαφών και την δυνατότητα ανέλκυσης κααι καθέλκυσης των σκαφών ανεξαρτήτος καιρού. Το κυριότερο αποτέλεσμα που προέκυψε από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τα διατιθέμενα ανεμολογικά στοιχεία προέρχονται από τον Μετεωρολογικό Σταθμό του αεροδρομίου της Ρόδου και την εκτίμηση των μεγεθών των κυμάτων που προσβάλλουν την ακτή όπου εφαρμόσθηκε το αριθμητικό ομοίωμα κατά Sverdrup - Munk- Bretshneider (S.M.B.) όπως περιγράφεται στο Shore Protection Manual (C.E.R.C. 1977) είναι εύρεση μεθόδου προστασίας της ακτογραμμής από τον χαρακτηριστικό κυματισμό (κυματισμός «σχεδιασμού») που προέρχεται από τον Ανατολικό τομέα ανάπτυξης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Υδρολογία. Ύδατα
Λοιπά Θέματα:
Διαχείριση παράκτιου χώρου
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιου Χώρου
Θαλάσσια κύματα
Λέξεις-κλειδιά:
παράκτια ζώνη, κύματα καταιγίδας, κυματικό κλίμα, στερεομεταφορά, εξέλιξη πυθμένα, εξέλιξη ακτογραμμής
Περιγραφή:
176 σ. : εικ., πίν, διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ_PMSGEO_18.pdf

10 MB