Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 18127 5912 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Συγγραφέας:
Κολοβού, Μαρία Ερμιόνη
Περίληψη:
Αποτελείευρύτερη παραδοχή πως ο βαθμός επίτευξης των σκοπών και των στόχων ενός οργανισμού συνδέεται στενά με τη βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων του. Η αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) (HumanResourceManagement-HRM) προϋποθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών της. Στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση και ειδικότερα στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, η αιτούμενη αποτελεσματικότητα-αποδοτικότητα-ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της Παιδείας εξαρτάται σημαντικά από την ορθή διαχείριση του κατάλληλου προσωπικού.
Η σύγχρονη διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει επιφέρει τη διασύνδεση της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και της χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων, γεγονός που δύναται να συμβάλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη ενός οργανισμού και των ανθρωπίνων πόρων του.
Στην περίπτωση που οι συναλλαγές των Πληροφοριακών Συστημάτων Ανθρωπίνων Πόρων γίνονται με τη βοήθεια και χρήση του διαδικτύου, τότε αναφερόμαστε στην Ηλεκτρονική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (electronic HR/ eHR/ eHRM). Το eHRM συνίσταται στην αποκέντρωση των λειτουργιών τηςδιοίκησης ανθρωπίνων πόρων στους εργαζομένους και τη διοίκηση και η πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες βασίζεται σε διαδικτυακές τεχνολογίες.
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η αποτύπωση των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronic Human Resource Management) ως εργαλείου Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην Εκπαίδευση.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο 2016, σε δείγμα 120 εκπαιδευτικών, με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου.
Τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν πως η πρόθεση χρήσης μιας νέας τεχνολογίας, όπως είναι το eHRM, εξαρτάται από την τεχνολογική ετοιμότητα των επίδοξων χρηστών. Η δε τεχνολογική ετοιμότητα συνδέεται, με τη σειρά της, με τη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ).
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά:
διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, διοίκηση της εκπαίδευσης, πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, τεχνολογική ετοιμότητα, συμπεριφορική πρόθεση χρήσης
Περιγραφή:
103 σ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0