Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία

Πτυχιακή Εργασία 16564 6036 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Συγγραφέας:
Γράμψα, Ηλιάνα
Περίληψη:
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ) απασχολεί την επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Η ΣΝ είναι η ικανότητα του ατόμου να κατανοεί τόσο τα δικά του συναισθήματα όσο και των άλλων και με βάση αυτά να πράττει (Salovey et. al., 1990). Τα κίνητρα ωθούν το άτομο ώστε να αναπτύξει την κατάλληλη συμπεριφορά και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2011). Αυτεπάρκεια είναι η ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει προβλήματα στηριζόμενο σε πληροφορίες και δυνατότητες (Bandura, 1991). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετασθεί η Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ) ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, τα κίνητρα μάθησης, η αυτεπάρκεια και η αποδοχή από τους συμμαθητές σε ένα δείγμα εφήβων. Επιπλέον, να εξετασθεί η σχέση μεταξύ των παραπάνω παραγόντων. Στην έρευνα συμμετείχαν 149 μαθητές γυμνασίων της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι μαθητές συμπλήρωσαν (α) το ερωτηματολόγιο που αξιολογεί τη Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ) ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Child Short Form, TEIQue-CF, (Mavroveli et al., 2008), (β) την ελληνική εκδοχή του ερωτηματολόγιο που αξιολογεί τα κίνητρα σχολικής μάθησης (The Academic Motivation Self-Rating Inventory) (Entwistle, 1968, Κακαβούλης, 1984), (γ) την ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου αυτεπάρκειας για παιδιά (Self-Efficacy Questionnaire for Children, SEQ-C) (Ηλιοπούλου & Αντωνοπούλου, 2012, Muris, 2001). Παράλληλα, οι μαθητές συμπλήρωσαν την κλίμακα θετικών και αρνητικών κατονομασιών Μάντεψε Ποιος; (Guess Who?) που αξιολογεί τη σχέση των παιδιών με την ομάδα συνομηλίκων τους, (Coie & Dodge, 1988; Coie, Dodge, & Coppotelli, 1982). Η ΣΝ διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και επομένως, πρέπει να ενισχύεται και να καλλιεργείται στο σχολικό περιβάλλον.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-06
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Συναισθηματική νοημοσύνη, Αυτεπάρκεια, Κίνητρα μάθησης, Μαθησιακή διαδικασία, Διαπροσωπικές σχέσεις στη μαθησιακή διαδικασία
Περιγραφή:
59 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Grampsa_OOO_14.pdf

744 KB