Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Πτυχιακή Εργασία 10067 5361 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Συγγραφέας:
Δασκαλοπούλου, Αθανασία
Περίληψη:
Η πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται σε δύο σημαντικά προβλήματα: Το πρώτο σχετίζεται με την ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού προσφερόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά με την υιοθέτησή τους από τους πολίτες να υστερεί. Έχει παρατηρηθεί πως υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στις προσφερόμενες υπηρεσίες και στην υιοθέτησή τους από τους χρήστες. Υπάρχει πληθώρα ερευνητικών προσπαθειών αναγνώρισης των παραμέτρων υιοθέτησης αυτών των υπηρεσιών. Το δεύτερο πρόβλημα αφορά στην αδυναμία των μοντέλων που υπάρχουν να εξηγήσουν σε βάθος τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το πρόβλημα αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι οι ερευνητές, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό επίπεδο, στον ερευνητικό χώρο της Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή, έχουν δώσει ελάχιστη έως καθόλου προσοχή στην μελέτη συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τη σκοπιά της παροχής υπηρεσίας. Η υπόθεση πάνω στην οποία βασίζεται η πτυχιακή εργασία αφορά τη δυνατότητα κατασκευής ενός μοντέλου μέτρησης πρόθεσης χρήσης λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του χρήστη ενός πληροφοριακού συστήματος, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και πολίτης που διεκπεραιώνει μία υπηρεσία. Ο βασικός στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός θεωρητικά θεμελιωμένου μοντέλου για την αναγνώριση παραμέτρων που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης πολιτών/δυνητικών χρηστών να υιοθετήσουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα της πλατφόρμας ΕΡΜΗ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Στην πτυχιακή εργασία χρησιμοποιήθηκε μία ποικιλία ερευνητικών μεθόδων όπως: α) ποιοτική ανάλυση, (η οποία βασίζεται σε συνεντεύξεις εις βάθος), και ποσοτική (βασιζόμενη σε ερωτηματολόγια), β) εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση στον ερευνητικό χώρο της Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο στόχος ήταν η ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου το οποίο θεωρεί τις ανάγκες του χρήστη και ταυτόχρονα τις ανάγκες του ως πολίτη που διεκπεραιώνει μία υπηρεσία. Αυτό το πλαίσιο αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη του μοντέλου αξιολόγησης της πρόθεσης των χρηστών, γ) ποσοτική ανάλυση, μελέτη πρακτικής εφαρμογής (βασιζόμενη σε αποτελέσματα χρηστών) χρησιμοποιώντας το site του ΕΡΜΗ, προκειμένου να εξετασθεί η αξιοπιστία των προτεινόμενων παραμέτρων. Τα αποτελέσματα της πτυχιακής αυτής είναι τα ακόλουθα: Πρώτον, ένα θεωρητικό πλαίσιο νέου τρόπου μέτρησης της πρόθεσης των χρηστών να χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του χρήστη ενός πληροφοριακού συστήματος, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και πολίτης που διεκπεραιώνει μία υπηρεσία. Δεύτερον, ένα μοντέλο βασιζόμενο σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο. Το μοντέλο αξιολογήθηκε ως προς την εγκυρότητα και αξιοπιστία στο site του ΕΡΜΗ. Αυτή η πτυχιακή εργασία συμβάλλει ουσιαστικά στους ακόλουθους ερευνητικούς τομείς: Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Διαδίκτυο (Internet) στη δημόσια διοίκηση
Internet in public administration
Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί και επιχειρήσεις
Public services
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Περιγραφή:
118 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0