Εφαρμογή για την καταχώρηση και παρακολούθηση διατροφικών συνηθειών και βιολογικών δεικτών

Μεταπτυχιακή Εργασία 18240 750 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογή για την καταχώρηση και παρακολούθηση διατροφικών συνηθειών και βιολογικών δεικτών
Συγγραφέας:
Παπαγιαννόπουλος, Κωνσταντίνος Μ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Βαρλάμης, Ηρακλής
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην αξιοποίηση της τεχνολογίας της πληροφορικής για τη καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στις διατροφικές συνήθειες εθελοντών, και στους βιολογικούς δείκτες που προκύπτουν ανάλογα με αυτές. Στα πρώτα κεφάλαια η μελέτη επικεντρώνεται στις αντίστοιχες προσεγγίσεις, στη συνοπτική παρουσίαση κάποιων λογισμικών ανοιχτού κώδικα και δωρεάν εφαρμογών καθώς και στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που παρέχει η κάθε λύση. Σε συνδυασμό με τον καθορισμό των απαιτήσεων επιλέγεται η βέλτιστη εφαρμογή για το θέμα της μελέτης και ακολουθεί εκτενής μελέτη της, η οποία εστιάζει στη διαδικασία εγκατάστασης, παραμετροποίησης καθώς και τις ανάγκες για τη διαδικασία συντήρησης και τυχόν κόστος που προκύπτει από αυτά. Στα επόμενα κεφάλαια γίνεται παρουσίαση του σχεδιασμού και της υλοποίησης της πλατφόρμας, παρατίθενται κομμάτια κώδικα και σχετικές εικόνες, αναφέρονται οι δυσκολίες που συναντήθηκαν και ο τρόπος αντιμετώπισης τους. Επιπλέον, παρουσιάζεται η πλατφόρμα μέσα από ένα ενδεικτικό σενάριο χρήσης, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν (μετρικές, δείκτες), και πραγματικά στατιστικά χρήσης της εφαρμογής. Τέλος, αναφέρονται μελλοντικές προσθήκες και βελτιώσεις για περεταίρω ανάπτυξη της πλατφόρμας καθώς και συμπεράσματα της όλης μελέτης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-02
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λέξεις-κλειδιά:
Διατροφικές συνήθειες, Βιολογικοί δείκτες, Λογισμικό ανοιχτού κώδικα, Σχεδιασμός διαδικτυακών ερωτηματολογίων, Υπολογισμός και σύγκριση μεταβλητών
Περιγραφή:
77 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

papagiannopoulos_PMSIT_2017.pdf

3 MB