Μελέτη της μικροχλωρίδας σε ελληνικά σαλάμια αέρος

Μεταπτυχιακή Εργασία 3301 858 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της μικροχλωρίδας σε ελληνικά σαλάμια αέρος
Συγγραφέας:
Σκοτσιμάρα, Μαρία
Περίληψη:
Η μικροβιακή ανάλυση σαλαμιών αέρος της ελληνικής αγοράς φανέρωσε μια πλούσια μικροχλωρίδα των προϊόντων αυτών. Συγκεκριμένα, απομονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν 30 στελέχη βακτηρίων του γαλακτικού οξέος, 21 στελέχη εντερόκοκκων και 24 στελέχη σταφυλόκοκκων. Οι λακτοβάκιλλοι αποτέλεσαν την πλειοψηφία των οξυγαλακτικών βακτηρίων με επικρατέστερο τον Lb. plantarum, ενώ υψηλή ήταν και η παρουσία των πεδιόκοκκων. Ο E. hirae αποτέλεσε το κυρίαρχο είδος εντερόκοκκου, ενώ παρατηρήθηκε μεγάλη ποικιλία στα διαφορετικά είδη σταφυλόκοκκων, με επικρατέστερους τους S. saprophyticus, S. xylosus και S. simulans. Όλα τα οξυγαλακτικά στελέχη ήταν ευαίσθητα στην αμπικιλλίνη και τη χλωραμφενικόλη, ενώ υψηλά ποσοστά ανθεκτικότητας παρατηρήθηκαν για τη βανκομυκίνη (90%), τη βασιτρακίνη (66.7%), την αμικασίνη (93.3%), την καναμυκίνη (86.7%), τη σιπροφλοξασίνη (90%) και την τετρακυκλίνη (36.7%). Σχετικά με τους εντερόκοκκους, υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας διαπιστώθηκαν για τη βανκομυκίνη (33.3%), την τετρακυκλίνη (81%), την ερυθρομυκίνη (52.4%), τη ριφαμπικίνη (47.6%) και τις φθοριοκινολόνες (μέχρι 71.4% των στελεχών), ενώ όλα τα στελέχη ήταν ευαίσθητα στη γενταμυκίνη. Το 54.2% των στελεχών σταφυλόκοκκων εμφάνιζαν ανθεκτικότητα στην αμπικιλλίνη, το 50% στη μεθικιλλίνη, το 50% στη βανκομυκίνη, το 70.8% στην τετρακυκλίνη, το 25% στην ερυθρομυκίνη, το 20.8% στην κλινδαμυκίνη και το 20.8% στη νιτροφουραντοΐνη. Παρατηρήθηκαν πολλαπλές ανθεκτικότητες: το 47,6% των στελεχών εντερόκοκκων ήταν ανθεκτικά απέναντι σε 6 έως 9 αντιβιοτικά, το 33.3% των οξυγαλακτικών στελεχών σε 6 έως 8 αντιβιοτικά, και το 20.8% των στελεχών σταφυλόκοκκων σε 5 έως 7 αντιβιοτικά.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Τροφή - Έλεγχος
Food security
Τροφή - Βιοτεχνολογία
Food - Biotechnology
Food handling
Σαλάμια
Sausages
Περιγραφή:
135 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Metaptychiaki29.pdf