Οι κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον, το Θεσμικό-Κανονιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους: η περίπτωση των ενδοκρινικών διαταρακτών

Διδακτορική Διατριβή 25050 225 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον, το Θεσμικό-Κανονιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους: η περίπτωση των ενδοκρινικών διαταρακτών
Συγγραφέας:
Καλοφύρη, Παρασκευή, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μπάλιας Γιώργος
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας διατριβής είναι, αφενός μεν η ανάδειξη του προβλήματος των χημικών ουσιών που λειτουργούν ως ενδοκρινικοί διαταράκτες (ΕΔ), αφετέρου δε η ανάλυση της λειτουργίας του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για τις εν λόγω χημικές ουσίες. Ειδικότερα, αναδεικνύονται οι κίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον που προέρχονται από την έκθεση σε αυτές τις ουσίες. Μετά την ανάπτυξη των πραγματολογικών δεδομένων σχετικά με τους ΕΔ, η έρευνα εστιάζεται στο θεσμικό-κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ αναφορικά με τις εν λόγω χημικές ουσίες. Αναλύονται τα προβλήματα εφαρμογής του πλαισίου αυτού που έχουν να κάνουν με τα κενά της επιστημονικής γνώσης σχετικά με τους ΕΔ, την επιστημονική αβεβαιότητα που επικρατεί στον συγκεκριμένο τομέα και με τη διαδικασία λήψης της σχετικής απόφασης από τα αρμόδια όργανα.
Περαιτέρω, εντοπίζονται ζητήματα που αφορούν τη διεπαφή της επιστήμης και της πολιτικής στον κρίσιμο τομέα της Ρύθμισης του Κινδύνου στην ΕΕ σχετικά με τις εν λόγω ουσίες. Ερευνάται, επίσης, ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζονται οι χημικές ουσίες που λειτουργούν ως ΕΔ με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις, πράγμα που έχει να κάνει με την παραγωγή και την υιοθέτηση συγκεκριμένων επιστημονικών απόψεων. Τέλος, ερευνάται το ζήτημα κατά πόσο σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα της έκθεσης του ανθρώπου στις χημικές ουσίες και ειδικότερα σε εκείνες που λειτουργούν ως ΕΔ, το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ είναι αποδοτικό, κατάλληλο και αποτελεσματικό.
Η μεθοδολογία της έρευνας συνίστατο στη βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα και στην αξιοποίηση στοιχείων της επικαιρότητας που αφορούσαν τις ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών και των ΜΚΟ. Με βάση τα ανωτέρω εξάγονται μερικά συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργία της επιστήμης στη διαδικασία λήψης απόφασης και με τις δυσλειτουργίες των ευρωπαϊκών θεσμών. Τέλος, για την αποτελεσματική διαχείριση των ΕΔ προτείνονται σύνολα δράσεων που πρέπει να αναληφθούν τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε αυτό της Ελλάδας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική διαχείριση
Λοιπά Θέματα:
Περιβάλλον - Προστασία
Άνθρωπος - Επίδραση περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά:
Εκτίμηση του κινδύνου, Αρχή της προφύλαξης, Ρύθμιση του κινδύνου, Χημικές ουσίες, Ενδοκρινικοί Διαταράκτες
Περιγραφή:
277 σ.,εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ParaskeviKalofyri.pdf

3 MB