Γεωμορφολογική - Μορφοτεκτονική μελέτη της Βόρειας Εύβοιας

Διδακτορική Διατριβή 24860 324 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Γεωμορφολογική - Μορφοτεκτονική μελέτη της Βόρειας Εύβοιας
Συγγραφέας:
Βαλκάνου, Κανέλλα
Επιβλέπων καθηγητής:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Περίληψη:
Στο πλαίσιο της διδακτορικής αυτής διατριβής αρχικά δημιουργήθηκε μια χωρική βάση δεδομένων για το βόρειο τμήμα της νήσου Εύβοιας, η οποία περιλαμβάνει τοπογραφικά, γεωλογικά, τεκτονικά, σεισμικά και γεωμορφολογικά δεδομένα, που προήλθαν από αναλογικούς χάρτες, βιβλιογραφικές πηγές, αλλά και από εργασία πεδίου. Σκοπός της συλλογής και οργάνωσης των πληροφοριών ήταν να χρησιμοποιηθούν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στις επιμέρους φάσεις της μεθοδολογίας, αξιοποιώντας ένα μεγάλο αριθμό εργαλείων και τεχνικών ανάλυσης των ΣΓΠ.
Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν περιλαμβάνουν την ταξινόμηση του αναγλύφου, τη λεπτομερή γεωμορφολογική χαρτογράφηση και αποτύπωση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της βόρειας Εύβοιας καθώς και την ποσοτική ανάλυση των υδρογραφικών συστημάτων. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε τόσο σε περιφερειακή, όσο και σε τοπική κλίμακα με χρήση στατιστικών μεθόδων, όπως η παραγοντική ανάλυση και με χρήση εργαλείων λήψης χωρικών αποφάσεων, όπως η αναλυτική ιεράρχηση. Υπολογίστηκαν σύνθετοι μορφοτεκτονικοί δείκτες για τον προσδιορισμό της σχετικής τεκτονικής δραστηριότητας, προτάθηκε ένας νέος σύνθετος δείκτης που ονομάστηκε IRTA για τον ίδιο σκοπό και εφαρμόστηκε η σταθμισμένη χωρική πολυκριτηριακή ανάλυση σε συνδυασμό με την ασαφή αναλυτική ιεράρχηση για την εκτίμηση της νεοτεκτονικής παραμόρφωσης. Επιπλέον υπολογίστηκε το δυναμικό γένεσης σεισμού βάσει εμπειρικών σχέσεων στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα μήκη των ρηγμάτων που εκτιμήθηκαν από την παρούσα έρευνα και οι ρυθμοί ολίσθησης από βιβλιογραφικά δεδομένα.
Ως αποτέλεσμα των επιμέρους αναλύσεων η περιοχή υποδιαιρέθηκε σε ζώνες υψηλής και πολύ υψηλής τεκτονικής δραστηριότητας και νεοτεκτονικής παραμόρφωσης. Οι ταξινομήσεις και οι παραγόμενοι χάρτες που προέκυψαν από την εφαρμογή των επιμέρους μεθοδολογιών συγκρίθηκαν και αξιολογήθηκαν. Η παρούσα διατριβή έδειξε πως η διαμόρφωση του αναγλύφου συνολικά, έχει επηρεαστεί από τα επιμέρους τμήματα των κύριων ρηξιγενών ζωνών Δίρφυος, Κανδηλίου, Γρεγολίμανου-Τελέθριου, Κεχριών, Προκοπίου-Πηλίου καθώς και από τα ενεργά κανονικά ρήγματα του ΒΑ τμήματος της περιοχή μελέτης. Η διατριβή, μέσω γεωμορφολογικών και μορφοτεκτονικών αναλύσεων, παρουσιάζει την ταξινόμηση των ρηγμάτων της περιοχής μελέτης σε πολύ πιθανής και πιθανής δραστηριότητας καθώς και την τμηματοποίηση των κύριων ρηξιγενών ζωνών, και πέραν του μορφοτεκτονικού χάρτη και των χαρτών σχετικής τεκτονικής δραστηριότητας και νεοτεκτονικής παραμόρφωσης που περιλαμβάνει, συνοδεύεται επίσης από το νεοτεκτονικό χάρτη της Βόρειας Εύβοιας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-06-09
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Λοιπά Θέματα:
Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Εύβοια (Νομός)
Λέξεις-κλειδιά:
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών - ΣΓΠ, γεωμορφολογία, μορφομετρικοί δείκτες, Εύβοια - Στερεά Ελλάδα, ενεργός τεκτονική
Περιγραφή:
620 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KanellaValkanou.pdf

62 MB