Ο Δάσκαλος μπροστά στις προκλήσεις της νέας χιλιετίας: Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των εκπ/κών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ποσοτική έρευνα σε εκπ/κούς της Α΄θμιας Εκπ/σης στο Ν. Ρεθύμνου

Μεταπτυχιακή Εργασία 23360 80 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο Δάσκαλος μπροστά στις προκλήσεις της νέας χιλιετίας: Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των εκπ/κών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ποσοτική έρευνα σε εκπ/κούς της Α΄θμιας Εκπ/σης στο Ν. Ρεθύμνου
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος, Λάζαρος, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
Η συνεχής κατάρτιση, επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. Η διαπίστωση αυτή επανέρχεται συνεχώς σε μελέτες, έρευνες, σχέδια και πρακτικές βελτίωσης της σχολικής μάθησης.
Στην παρούσα εργασία επιδιώκεται ερευνητική μελέτη της ποιότητας και των διαφόρων υφιστάμενων παραμέτρων της επιμόρφωσης που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιδιώκεται, μέσα από τις στάσεις, αντιλήψεις και απόψεις τους η ανάδειξη του τρόπου, του χρόνου, του είδους, των επιμορφωτών και των θεματικών ενοτήτων που οι ίδιοι βίωσαν στο πλαίσιο των επιμορφωτικών τους αναγκών. Καταγράφεται η ανάδειξη του περιεχομένου των προγραμμάτων που επιθυμούν, των διδακτικών προσεγγίσεων, των μελλοντικών τάσεων και της αξιολόγησης αυτών.
Μεθοδολογικά, η έρευνα είναι εμπειρική. Υλοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο 27 δομημένων ερωτήσεων, με ποιοτικά αλλά και ποσοτικά κριτήρια. Το δείγμα ήταν 231 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το νομό Ρεθύμνου και πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2018. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο STATA 15.0.
Από τα συμπεράσματα προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν εμφατικά το επάγγελμα τους κι έχουν εφοδιαστεί με επιστημονικές γνώσεις. Ωστόσο έχουν ανάγκες για ανανέωση και επικαιροποίηση των γνώσεων τους γι αυτό και συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα. Επιζητούν κυρίως «ενδοσχολική» επιμόρφωση με επιμορφωτές κυρίως συναδέλφους τους με εμπειρία και αυξημένα επιστημονικά προσόντα. Επιδιώκουν επιμόρφωση στις θεματικές ενότητες: διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης, αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών, καινοτόμες προσεγγίσεις στη σχολική τάξη και διαχείριση σχέσεων με γονείς. Τέλος, προτείνουν η επιμόρφωση να είναι συνεχής και συστηματική και προσαρμοσμένη στη σχολική μονάδα με μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων και με υποστηρικτικές δομές από το Υπουργείο παιδείας, ενώ επιθυμούν να συμμετέχουν στο σχεδιασμό των προγραμμάτων. Η υλοποίηση αυτών τους αναβαθμίζει επαγγελματικά προς όφελος και του εκπαιδευτικό έργου των σχολείων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-06-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια
Εκπαιδευτικοί - Επιμόρφωση
Λέξεις-κλειδιά:
αξιολόγηση επιμόρφωσης, επαγγελματική εξέλιξη, εκπαίδευση ενηλίκων, ενδοσχολική επιμόρφωση, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Περιγραφή:
99 σ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19424 Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού 4.0

LazarosPapadopoulos.pdf

1 MB