Διερεύνηση δυνατοτήτων προώθησης του προτύπου του βιώσιμου τουρισμού μέσω της ανάπτυξης δικτύου/συνεργατικού σχηματισμού (cluster). Η περίπτωση της νήσου Σάμου

Μεταπτυχιακή Εργασία 21869
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση δυνατοτήτων προώθησης του προτύπου του βιώσιμου τουρισμού μέσω της ανάπτυξης δικτύου/συνεργατικού σχηματισμού (cluster). Η περίπτωση της νήσου Σάμου
Συγγραφέας:
Καραθανάσης, Ευάγγελος, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σδράλη, Δέσποινα
Περίληψη:
Η έννοια της βιωσιμότητας πρέπει να είναι άριστα συνδεδεμένη με την έννοια της τουριστικής ανάπτυξης (Cohen, 2002). Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη είναι μια συνεχής διαδικασία που απαιτεί μεταξύ άλλων τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών. Μία από τις μεθόδους για τη διάρθρωση του βιώσιμου τουρισμού, είναι οι συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), δεδομένου ότι η λειτουργία τους στηρίζεται σε κάθετες και οριζόντιες δικτυώσεις, καθώς και σε στρατηγικές εταιρικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών του τουρισμού.

Η μελέτη αυτή διερευνά τη δυνατότητα σχηματισμού ενός τουριστικού cluster στο νησί της Σάμου. Το έγγραφο βασίζεται στα πρωταρχικά δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων μεταξύ 100 ερωτηθέντων και ταξινομήθηκαν σε τέσσερις ομάδες ενδιαφερομένων: α) δημόσιες αρχές, β) ιδρύματα κοινωνικής οικονομίας, γ) εμπειρογνώμονες / ακαδημαϊκούς και δ) ιδιώτες επιχειρηματίες. Η μελέτη δίνει έμφαση στο γνωστικό επίπεδο των ερωτηθέντων σχετικά με τις αρχές του βιώσιμου τουρισμού, τις αντιλήψεις τους για την τρέχουσα τουριστική ανάπτυξη στο νησί και τις πεποιθήσεις τους σε θέματα συνεργασίας και διακυβέρνησης με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, αναλύθηκαν, χρησιμοποιώντας περιγραφικά στατιστικά στοιχεία, όπου και διεξήχθη η στατιστική μέθοδος ANOVA (ανάλυση διακύμανσης), ώστε να προσδιοριστεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων.

Η πλειονότητα των ενδιαφερομένων είναι συνυφασμένη με την ιδέα του αειφόρου τουρισμού και της ομαδοποίησης. Η συμμετοχή όλων, θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του στόχου και το κοινό όραμα αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διαδικασία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν τη σημασία μιας τουριστικής στρατηγικής, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των ενδιαφερομένων, μέσω της ανάπτυξης ενός βιώσιμου αγροτουριστικού cluster. Η μελέτη αυτή, επιχειρεί να αποτελέσει ένα κατευθυντήριο εργαλείο των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και σχεδιασμού του τουρισμού της Σάμου, διατηρώντας και προωθώντας, ταυτόχρονα, τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Τουρισμός - Ελλάδα
Αειφορικός τουρισμός
Λέξεις-κλειδιά:
αντιλήψεις ενδιαφερόμενων μερών, συνεργατικοί σχηματισμοί, βιώσιμος τουρισμός, Νήσος Σάμος
Περιγραφή:
171 σ.:εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EvangelosKarathanasis.pdf

3 MB