Οι διαπροσωπικές σχέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών ως βασικός παράγοντας αποτελεσματικής λειτουργίας σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαιδευτικής του Νομού Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 20258
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι διαπροσωπικές σχέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών ως βασικός παράγοντας αποτελεσματικής λειτουργίας σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαιδευτικής του Νομού Αττικής
Συγγραφέας:
Βαρτζιώτη, Βασιλική Χ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτης, Χρίστος
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση διευθυντή-εκπαιδευτικών σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο το στυλ ηγεσίας που ακολουθείται από τον διευθυντή επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις του με τους εκπαιδευτικούς και πώς αυτές με τη σειρά τους επηρεάζουν τη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος.
Ο πληθυσμός-στόχος της μελέτης ήταν καθηγητές γυμνασίων και λυκείων δημόσιων σχολείων της περιφέρειας Αττικής. Τα δεδομένα της έρευνας προέκυψαν από συλλογή στοιχείων με τη μέθοδο του γραπτού ερωτηματολογίου το οποίο δόθηκε και συμπληρώθηκε επιτόπου και ανώνυμα σε 124 εκπαιδευτικούς.
Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν ότι συνολικά υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ των ηγετικών πρακτικών του διευθυντή και των διαπροσωπικών σχέσεων διευθυντή-εκπαιδευτικών που αναπτύσσονται σε μια σχολική μονάδα. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα από αυτή την έρευνα υποδηλώνουν ότι η συμβολή των διαπροσωπικών σχέσεων είναι ζωτικής σημασίας και επηρεάζουν πολλές παραμέτρους της σχολικής μονάδας, όπως είναι η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία τους, η διαμόρφωση του σχολικού κλίματος και η αποτελεσματικότητα της μονάδας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Λοιπά Θέματα:
Εκπαιδευτική ηγεσία
Διαπροσωπική επικοινωνία
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
Διευθυντές σχολείων
Διδακτικό προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Σχολική ηγεσία, σχολικό κλίμα, διαπροσωπικές σχέσεις
Περιγραφή:
101 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0