Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και συναισθηματικής εργασίας- Εμπειρική Διερεύνηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 18106 576 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και συναισθηματικής εργασίας- Εμπειρική Διερεύνηση
Συγγραφέας:
Σάντας, Ηλίας
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και συναισθηματικής εργασίας, στην Ελλάδα κατά το έτος 2016, σε περίοδο οικονομικής ύφεσης. Η έρευνα βασίζεται σε πρωτογενή δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου από αντιπροσωπευτικό δείγμα 292 εργαζόμενων. Η εμπειρική διερεύνηση, με στόχο της αποτύπωση των αντιλήψεων των εργαζομένων, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο Spector. Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν είναι πως οι εργαζόμενοι που πραγματοποιούν συναισθηματική εργασία δεν έχουν σημαντικές διαφορές στο βαθμό εργασιακής ικανοποίησης, σε σχέση με εργαζόμενους οι οποίοι δεν πραγματοποιούν συναισθηματική εργασία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Ψυχολογία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Εργασιακή ικανοποίηση, Συναισθηματική εργασία, Εμπειρική έρευνα, Συναισθήματα, Ερωτηματολόγιο “Job Satisfaction Survey”.
Περιγραφή:
150 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0