Μικρές και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ( ISO 14001, EMAS)

Μεταπτυχιακή Εργασία 17994
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μικρές και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ( ISO 14001, EMAS)
Συγγραφέας:
Λιβανός, Αντώνιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Το κίνητρο της διπλωματικής μου είναι η περιβαλλοντική Διαχείριση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS), κυρίως αποκτώντας συγκεκριμένα πιστοποιητικά όπως το ISO 14001 και το EMAS (eco – management and audit scheme). Στην Ελλάδα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2003 είχαν λάβει πιστοποίηση EMAS 10 επιχειρήσεις, ενώ με ISO 14001 είχαν πιστοποιηθεί 126 επιχειρήσεις (Abeliotis, 2006). Ο σκοπός της εργασίας μου είναι να αναλύσω τον τρόπο με τον οποίο οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις εφαρμόζουν τους περιβαλλοντικούς στόχους τους, παρουσιάζουν μια οικολογική πολιτική απέναντι στους καταναλωτές και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέλη, καθώς και την βελτίωση των προϊόντων τους έτσι ώστε οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξοικονομούν πόρους και να αυξάνουν τα κέρδη τους (Seiffert, 2008). Το ανωτέρω επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS), τα οποία είναι το ISO 14001 και το EMAS (eco – management and audit scheme), προκειμένου οι επιχειρήσεις να καταστούν ικανές να μειώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα τους (Zorpas, 2010).
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Επιχειρηματικότητα
Περιβαλλοντική διαχείριση
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λέξεις-κλειδιά:
Συστήματα περιβαλλοντικής Διαχείρισης, μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Περιγραφή:
173 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0