Υδατοδιαλυτές βιταμίνες σε ξηρά φρούτα της Μεσογείου

Πτυχιακή Εργασία 17249
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υδατοδιαλυτές βιταμίνες σε ξηρά φρούτα της Μεσογείου
Συγγραφέας:
Κουκουμάκης, Ελευθέριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Χίου, Αντωνία
Περίληψη:
Ο ταυτόχρονος προσδιορισμός βιταμινών σε δείγματα τροφίμων απαιτεί λιγότερο εργαστηριακό χρόνο και προσπάθεια σε σύγκριση με τον προσδιορισμό κάθε μίας βιταμίνης ξεχωριστά. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η εφαρμογή μίας δοκιμασμένης στο παρελθόν πειραματικής πορείας για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση υδατοδιαλυτών βιταμινών σε δείγματα σταφίδας και η αξιολόγηση της επίδρασης της μεθόδου ξήρανσης, ήτοι ξήρανση στον ήλιο ή υπό σκιά, στο περιεχόμενο του ξηρού φρούτου σε βιταμίνες. Για το σύγχρονο προσδιορισμό υδατοδιαλυτών βιταμινών πραγματοποιήθηκε όξινη υδρόλυση των δειγμάτων και ενζυμική πέψη ακολουθούμενη από χρωματογραφικό προσδιορισμό με υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης. Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 9 δείγματα σταφυλιού τα οποία ξηράνθηκαν με δύο μεθόδους, με αποτέλεσμα να προκύψουν προς αξιολόγηση 9 δείγματα Κορινθιακής σταφίδας που είχαν ξηρανθεί στον ήλιο και 9 που είχαν ξηρανθεί υπό σκιά. Με βάση τη μέθοδο που επιλέχθηκε, στην Κορινθιακή σταφίδα ανιχνεύθηκε βιταμίνη Β1 (0,20±0,01mg/100g στα δείγματα ήλιου, 0,21±0,01mg/100g στα δείγματα σκιάς, p=0,03), βιταμίνη Β2 (0,12±0,02mg/100g στα δείγματα ήλιου, 0,08±0,02mg/100g στα δείγματα σκιάς, p<0,001), νιασίνη (2,62±0,54mg/100g στα δείγματα ήλιου, 2,27±0,72mg/100g στα δείγματα σκιάς, p=0,26), βιταμίνη Β6 (0,31±0,02mg/100g στα δείγματα ήλιου, 0,34±0,04mg/100g στα δείγματα σκιάς, p=0,06) και φυλλικό οξύ (0,007±0,002mg/100g στα δείγματα ήλιου, 0,014±0,002mg/100g στα δείγματα σκιάς, p<0,001). Παρότι μεταξύ των δειγμάτων ήλιου και σκιάς προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε κάποιες περιπτώσεις βιταμινών, οι διαφορές ανάμεσα στις συγκεντρώσεις των βιταμινών στα δείγματα που ξηράνθηκαν στον ήλιο και στα δείγματα που ξηράνθηκαν υπό σκιά φάνηκε να είναι πρακτικά αμελητέες. Η Κορινθιακή σταφίδα ανεξαρτήτως της ακολουθούμενης μεθόδου ξήρανσης αποτελεί ξηρό φρούτο που περιέχει υδατοδιαλυτές βιταμίνες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-08
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Βιταμίνες
Λέξεις-κλειδιά:
Υδατοδιαλυτή βιταμίνη, ταυτόχρονος προσδιορισμός, υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης, σταφίδα, ξήρανση υπό σκιά
Περιγραφή:
55 σ., σχ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0