Συναισθηματική νοημοσύνη, αυτεπάρκεια και κίνητρα μάθησης σε μαθητές δημοτικού σχολείου

Μεταπτυχιακή Εργασία 10756 138 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Συναισθηματική νοημοσύνη, αυτεπάρκεια και κίνητρα μάθησης σε μαθητές δημοτικού σχολείου
Συγγραφέας:
Φούσκα Βονδικάκη, Μαρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικατερίνη
Περίληψη:
Θεωρητικό Υπόβαθρο: Κίνητρα, γνωστικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά, ορίζουν το πλαίσιο μάθησης στη σχολική τάξη. Υπάρχουν αρκετές θεωρίες που ενσωματώνουν τα συναισθήματα στα κίνητρα μάθηση, όπως η θεωρία ροής (Csikszentmihalyi &Rathunde, 1993), η θεωρία στόχων (Linnenbrink & Pintrich, 2002), η θεωρία ελέγχου και αξιών (Pekrun 1992). Οι Feshbach & Feshbach (1987) και οι Chen, Rubin και Li (1997), αναφέρουν ότι οι καλύτεροι μαθητές στην τάξη είναι αυτοί που έχουν συνήθως και τις πιο καλές σχέσεις με τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους.
Σκοπός: Εξετάστηκε, στη μελέτη αυτή, η σχέση της Συναισθηματικής νοημοσύνης ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και της αυτεπάρκειας με τα κίνητρα μάθησης
Δείγμα: Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 145 μαθητές δημοτικών σχολείων της Σάμου, ηλικίας από 9-12 χρονών με μέσο όρο 10.8 χρονών, (τυπική απόκλιση ηλικίας 0,9) και 71 είναι κορίτσια.
Διαδικασία: Οι μαθητές συμπλήρωσαν το Trait Εmotional Ιntelligence Questionnaire-child short form, TEIQue-CF, (Mavroveli et al.,2008) το ερωτηματολόγιο «Κίνητρα για τη σχολική μάθηση»( Κακαβούλη ,1984) και το SEQ-C (Self-Efficacy Questionnaire for Children) (Muris, 2001)
Αποτελέσματα: Βρέθηκε καλή θετική συσχέτιση ανάμεσα στη ΣΝ και την αυτεπάρκεια. Επίσης βρέθηκε μικρή, θετική, στατιστικά σημαντική, συσχέτιση ανάμεσα στη ΣΝ και τα κίνητρα μάθησης, όπως και ανάμεσα στην αυτεπάρκεια και τα κίνητρα μάθησης.
Συμπεράσματα: Η ΣΝ σχετίζεται σημαντικά με τη αυτεπάρκεια και μπορεί να την προβλέψει. Η ΣΝ και η αυτεπάρκεια σχετίζονται με τα κίνητρα μάθησης, στους μαθητές του δημοτικού σχολείου, χωρίς να υπαρχει σημαντική επίδραση. Γι αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι και άλλοι παράγοντες εμπλέκονται στη διαδικασία των κινήτρων.
Παρότι τα συναισθήματα και η αυτεπάρκεια δεν είναι οι μόνοι καθοριστικοί παράγοντες στα κίνητρα μάθησης, είναι σημαντικοί και οι δυο στη διαδικασία αυτή. Σκόπιμο θα ήταν μελλοντικές έρευνες να εστιάσουν στη μέτρηση και ερμηνεία των συναισθημάτων στο πλαίσιο μάθησης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-02
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Συνείδηση, νόηση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Λοιπά Θέματα:
Συναισθηματική νοημοσύνη
Emotional intelligence
Κίνητρα στην εκπαίδευση
Motivation in education
Αυτεπάρκεια
Self-efficacy
Λέξεις-κλειδιά:
Συναισθηματική νοημοσύνη, αυτεπάρκεια, μάθηση, κίνητρα, πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Περιγραφή:
154 σ. : εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Fouska_M.pdf