Δημογραφικά και κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά της οικογένειας σε σχέση με επίπεδα σωματικής άσκησης και επιπολασμό παχυσαρκίας σε παιδιά

Μεταπτυχιακή Εργασία 10683
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δημογραφικά και κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά της οικογένειας σε σχέση με επίπεδα σωματικής άσκησης και επιπολασμό παχυσαρκίας σε παιδιά
Συγγραφέας:
Αργύρη, Ευσταθούλα
Περίληψη:
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην αξιολόγηση της επίδρασης διαφόρων δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων ως τροποποιητές στη διαμόρφωση των επιπέδων φυσικών και καθιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και στη διερεύνηση της σχέσης των παραπάνω συμπεριφορών με την παιδική παχυσαρκία.
Μεθοδολογία: Στα πλαίσια της συγχρονικής μελέτης HEALTHY GROWTH συμμετείχε αντιπροσωπευτικό δείγμα 2600 παιδιών ηλικίας 9-13 ετών που διαμένουν σε αστικές και αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. Έγινε αξιολόγηση των ανθρωπομετρικών δεδομένων (ύψος, βάρος, περιφέρεια μέσης), της διαιτητικής πρόσληψης (από την ανάκληση 24ώρου), ποιοτική εκτίμηση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας και των καθιστικών δραστηριοτήτων (από ερωτηματολόγια παιδιών) αλλά και ποσοτική εκτίμηση των επιπέδων φυσική δραστηριότητας (βηματομετρητές). Τα δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά της οικογένειας ήταν αυτοδηλούμενα από τους γονείς. (από το ερωτηματολόγιο γονέα). Για τη συσχέτιση των κατηγορικών μεταβλητών μεταξύ τους χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος X2. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε λογιστική παλινδρομήση για τη διερεύνηση της σχέσης των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και της φυσικής δραστηριότητας με την εμφάνιση παχυσαρκίας.
Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας βρέθηκε να είναι 11,5%, ενώ τα παχύσαρκα παιδιά φάνηκε να έχουν μειωμένη πιθανότητα να τηρούν τις συστάσεις για αριθμό βημάτων (ΣΛ 0,54) και μεγαλύτερη πιθανότητα για αυξημένο χρόνο τηλεθέασης (ΣΛ 1,48) σε σχέση με τα νορμοβαρή παιδιά. Το θηλυκό φύλο (ΣΛ 0,56), η μεγαλύτερη ηλικία πατέρα (ΣΛ 0,64), το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας (ΣΛ 0,44) και η αυξημένη φυσική δραστηριότητα (ΣΛ 0,48) φάνηκε να μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης παχυσαρκίας, ενώ ο αυξημένος χρόνος τηλεθέασης των παιδιών (ΣΛ 1,46) φάνηκε να μειώνει τον επιπολασμό της παχυσαρκίας.
Συμπεράσματα: Τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση παχυσαρκίας τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα επηρεάζοντας τη συμμετοχή των παιδιών σε φυσικές δραστηριότητες και τον χρόνο που αφιερώνουν για τηλεθέαση. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η εκτίμηση των παραπάνω χαρακτηριστικών κατά το σχεδιασμό προγραμμάτων προώθησης της φυσικής δραστηριότητας, αλλά και πρόληψης ή αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Παχυσαρκία στα παιδιά - Κοινωνικές απόψεις
Obesity in children - Social aspects
Παχυσαρκία στα παιδιά - Οικονομικές απόψεις
Obesity in children - Economic aspects
Άσκηση στα παιδιά
Exercise - in infancy & childhood
Περιγραφή:
56 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0