Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

2. Αριθμός Μητρώου Σπουδαστή από 131-258 / Σχολικά έτη 1984-85/1985-86

Φάκελος 951
Περιγραφή / Μέγεθος:
254 σ.

3. Χρηματικά Εντάλματα Επιτροπής Σχολικού Ταμείου ΧΑΣΟΟ και Τοκομερίδια

Φάκελος 1000
Χρονική κάλυψη:
1970 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
125 σ.

4. Μ.Τ.Π.Χ. Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Επιτροπή Σχολικού Ταμείου

Φάκελος 1004
Χρονική κάλυψη:
1972 - 1982
Περιγραφή / Μέγεθος:
81 σ.

5. Μπλόκ Επιταγών και παλαιά βιβλιάρια Τραπέζης Σχολικού Ταμείου

Φάκελος 1002
Χρονική κάλυψη:
1974 - 1987
Περιγραφή / Μέγεθος:
7 μπλοκ επιταγών + 2 Βιβλιάρια

6. Βιβλίο Ταμείου ΧΑΣΟΟ 1976,1977,1978

Φάκελος 1008
Χρονική κάλυψη:
1976 - 1978
Περιγραφή / Μέγεθος:
14 σ. + 46 σ.

7. Βιβλίο Ταμείου ΧΑΣΟΟ 1979, 1980, 1981, 1982

Φάκελος 1009
Χρονική κάλυψη:
1979 - 1981
Περιγραφή / Μέγεθος:
99 σ. + 49 σ.

8. Στοιχεία συντάξεων και συνταξιούχων

Φάκελος 1001
Χρονική κάλυψη:
1982 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
78 σ.

9. Υποθέσεις ΙΚΑ Καθηγητών

Φάκελος 1016
Χρονική κάλυψη:
1988 - 1990
Περιγραφή / Μέγεθος:
154 σ. + 4 ταχ. Φάκελοι

10. Βιβλία Πράξεων Δ.Σ. Πρακτικά ΧΑΣΟΟ 1988-1993

Φάκελος 1022
Χρονική κάλυψη:
1988 - 1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
196 σ.

11. Βιβλίον μισθοδοσίας από 1975-1980

Φάκελος 1012
Χρονική κάλυψη:
1975 - 1980
Περιγραφή / Μέγεθος:
203 σ.

12. Βιβλίο 2ο Πράξεων Ε.Σ.Τ. ΧΑΣΟΟ από 1988-1994

Φάκελος 1026
Χρονική κάλυψη:
1988 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
142 σ. + 24 σ.

13. Βιβλίο πράξεων συμβουλίου Σπουδ. Θεμάτων ΧΑΣΟΟ

Φάκελος 1028
Χρονική κάλυψη:
1987 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
269 σ. + 3 σ.

14. Πρωτόκολλα κλεισίματος βιβλίων Ε.Σ.Τ

Φάκελος 1031
Χρονική κάλυψη:
1973 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
63 σ.

15. Βιβλίο Πράξεων Δ.Σ. Πρακτικά ΧΑΣΟΟ 1994

Φάκελος 1023
Χρονική κάλυψη:
1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
23 σ.

16. Πράξη 140, μεταβολή προϋπολογισμών 1992

Φάκελος 1029
Χρονική κάλυψη:
1992
Περιγραφή / Μέγεθος:
3 σ.

17. Πρακτικά διαγωνισμών - προμήθειες

Φάκελος 1027
Χρονική κάλυψη:
1984 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
18 σ.

18. Πράξη 61 απόσπασμα Σχολικού Ταμείου

Φάκελος 1030
Χρονική κάλυψη:
1992
Περιγραφή / Μέγεθος:
3 σ.

19. Συμβάσεις (3 φάκελοι)

Φάκελος 1075
Χρονική κάλυψη:
1975 - 1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
3 υποφάκελοι έκτασης 203 σ. (43, 56, 89 σ.)

20. Διαχειριστικά διάφορα

Φάκελος 1076
Χρονική κάλυψη:
1983 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
2 υποφάκελοι έκτασης 305 σ. + 10 Β4 + 10 μπλοκ