Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

2. Αριθμός Μητρώου Σπουδαστή από 131-258 / Σχολικά έτη 1984-85/1985-86

Φάκελος 951
Περιγραφή / Μέγεθος:
254 σ.

3. Χρηματικά Εντάλματα Επιτροπής Σχολικού Ταμείου ΧΑΣΟΟ και Τοκομερίδια

Φάκελος 1000
Χρονική κάλυψη:
1970 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
125 σ.

4. Μ.Τ.Π.Χ. Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Επιτροπή Σχολικού Ταμείου

Φάκελος 1004
Χρονική κάλυψη:
1972 - 1982
Περιγραφή / Μέγεθος:
81 σ.

5. Μπλόκ Επιταγών και παλαιά βιβλιάρια Τραπέζης Σχολικού Ταμείου

Φάκελος 1002
Χρονική κάλυψη:
1974 - 1987
Περιγραφή / Μέγεθος:
7 μπλοκ επιταγών + 2 Βιβλιάρια

6. Βιβλίο Ταμείου ΧΑΣΟΟ 1976,1977,1978

Φάκελος 1008
Χρονική κάλυψη:
1976 - 1978
Περιγραφή / Μέγεθος:
14 σ. + 46 σ.

7. Βιβλίο Ταμείου ΧΑΣΟΟ 1979, 1980, 1981, 1982

Φάκελος 1009
Χρονική κάλυψη:
1979 - 1981
Περιγραφή / Μέγεθος:
99 σ. + 49 σ.

8. Στοιχεία συντάξεων και συνταξιούχων

Φάκελος 1001
Χρονική κάλυψη:
1982 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
78 σ.

9. Πρωτόκολλον αλληλογραφίας ακαδ. έτος 1982

Φάκελος 1038
Χρονική κάλυψη:
1982
Περιγραφή / Μέγεθος:
199 σ. + 4 σ.

10. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας 1990-1994

Φάκελος 1032
Χρονική κάλυψη:
1990 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
158 σ.

11. Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής αρχείων

Φάκελος 1040
Χρονική κάλυψη:
1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
4 σ.

12. Βιβλίο πρωτοκόλλου 1987-[1990]

Φάκελος 1033
Χρονική κάλυψη:
1987 - 1990
Περιγραφή / Μέγεθος:
195 σ.

13. Βιβλίο πρωτοκόλλου ΧΑΣΟΟ [1976-1977]

Φάκελος 1034
Χρονική κάλυψη:
1976 - 1977
Περιγραφή / Μέγεθος:
87 σ.

14. Μισθολογιο Καθηγητών άρχεται 1989 έως 1994

Φάκελος 1013
Χρονική κάλυψη:
1989 - 1995
Περιγραφή / Μέγεθος:
202 σ. + 17 σ.

15. Πρωτόκολλον από 11-12-1984

Φάκελος 1036
Χρονική κάλυψη:
1984 - 1987
Περιγραφή / Μέγεθος:
195 σ. + 2 σ.

16. Πρωτόκολλον 1977-1978/1982

Φάκελος 1037
Χρονική κάλυψη:
1977 - 1982
Περιγραφή / Μέγεθος:
187 σ.

17. Βιβλίο Πράξεων Ε.Σ.Τ. ΧΑΣΟΟ από 1974-1988

Φάκελος 1025
Χρονική κάλυψη:
1974 - 1988
Περιγραφή / Μέγεθος:
300 σ.

18. Πρωτόκολλο Γραμματείας [1967-1973]

Φάκελος 1039
Χρονική κάλυψη:
1967 - 1973
Περιγραφή / Μέγεθος:
96 σ.

19. Ορισμός καθαρίστριας

Φάκελος 1079
Χρονική κάλυψη:
1991 - 1992
Περιγραφή / Μέγεθος:
12 σ. + 1 βιβλίο (124 σ. + 1 εξώφυλλο)

20. Καθαρίστριες 1

Φάκελος 1080
Χρονική κάλυψη:
1990 - 1992
Περιγραφή / Μέγεθος:
28 σ.