Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Χρηματικά Εντάλματα Επιτροπής Σχολικού Ταμείου ΧΑΣΟΟ και Τοκομερίδια

Φάκελος 1000
Χρονική κάλυψη:
1970 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
125 σ.

2. Μ.Τ.Π.Χ. Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Επιτροπή Σχολικού Ταμείου

Φάκελος 1004
Χρονική κάλυψη:
1972 - 1982
Περιγραφή / Μέγεθος:
81 σ.

3. Βιβλίο Ταμείου ΧΑΣΟΟ 1976,1977,1978

Φάκελος 1008
Χρονική κάλυψη:
1976 - 1978
Περιγραφή / Μέγεθος:
14 σ. + 46 σ.

4. Βιβλίο Ταμείου ΧΑΣΟΟ 1979, 1980, 1981, 1982

Φάκελος 1009
Χρονική κάλυψη:
1979 - 1981
Περιγραφή / Μέγεθος:
99 σ. + 49 σ.

5. Στοιχεία συντάξεων και συνταξιούχων

Φάκελος 1001
Χρονική κάλυψη:
1982 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
78 σ.

6. Υποθέσεις ΙΚΑ Καθηγητών

Φάκελος 1016
Χρονική κάλυψη:
1988 - 1990
Περιγραφή / Μέγεθος:
154 σ. + 4 ταχ. Φάκελοι

7. Βιβλία Πράξεων Δ.Σ. Πρακτικά ΧΑΣΟΟ 1988-1993

Φάκελος 1022
Χρονική κάλυψη:
1988 - 1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
196 σ.

8. Βιβλίον μισθοδοσίας από 1975-1980

Φάκελος 1012
Χρονική κάλυψη:
1975 - 1980
Περιγραφή / Μέγεθος:
203 σ.

9. Βιβλίο 2ο Πράξεων Ε.Σ.Τ. ΧΑΣΟΟ από 1988-1994

Φάκελος 1026
Χρονική κάλυψη:
1988 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
142 σ. + 24 σ.

10. Βιβλίο πράξεων συμβουλίου Σπουδ. Θεμάτων ΧΑΣΟΟ

Φάκελος 1028
Χρονική κάλυψη:
1987 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
269 σ. + 3 σ.

11. Πρωτόκολλα κλεισίματος βιβλίων Ε.Σ.Τ

Φάκελος 1031
Χρονική κάλυψη:
1973 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
63 σ.

12. Βιβλίο Πράξεων Δ.Σ. Πρακτικά ΧΑΣΟΟ 1994

Φάκελος 1023
Χρονική κάλυψη:
1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
23 σ.

13. Πράξη 140, μεταβολή προϋπολογισμών 1992

Φάκελος 1029
Χρονική κάλυψη:
1992
Περιγραφή / Μέγεθος:
3 σ.

14. Πρακτικά διαγωνισμών - προμήθειες

Φάκελος 1027
Χρονική κάλυψη:
1984 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
18 σ.

15. Πράξη 61 απόσπασμα Σχολικού Ταμείου

Φάκελος 1030
Χρονική κάλυψη:
1992
Περιγραφή / Μέγεθος:
3 σ.

16. Συμβάσεις (3 φάκελοι)

Φάκελος 1075
Χρονική κάλυψη:
1975 - 1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
3 υποφάκελοι έκτασης 203 σ. (43, 56, 89 σ.)

17. Διαχειριστικά διάφορα

Φάκελος 1076
Χρονική κάλυψη:
1983 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
2 υποφάκελοι έκτασης 305 σ. + 10 Β4 + 10 μπλοκ

18. Στοιχεία διαγωνισμών

Φάκελος 1077
Χρονική κάλυψη:
1972 - 1983
Περιγραφή / Μέγεθος:
5 υποφάκελοι έκτασης 668 σ. + 2 βιβλ. + 108 σ.

19. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπής

Φάκελος 1073
Χρονική κάλυψη:
1967 - 1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
156 σ.

20. Επιστολές προς τον κ. Σπυρίδωνα Α. Χαροκόπον (αντίγραφα)

Φάκελος 1074
Χρονική κάλυψη:
1912 - 1914
Περιγραφή / Μέγεθος:
2 σ.