Συμπεριφορά Ελλήνων καταναλωτών σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 6856 546 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Συμπεριφορά Ελλήνων καταναλωτών σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Συγγραφέας:
Πετσάβα, Ελένη
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία συντάχθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Βιώσιμη Ανάπτυξη, με κατεύθυνση τη Διαχείριση Περιβάλλοντος» που λειτουργεί στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Η εργασία αφορά τη συμπεριφορά των ελλήνων καταναλωτών σε σχέση με την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.
Τα απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού αποτελούν την ταχύτατα αυξανόμενη ροή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσμίως. Τα ΑΗΗΕ μπορεί να προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα εξαιτίας του περιεχομένου τους σε επικίνδυνες ουσίες. Από την άλλη πλευρά, η ανακύκλωση των ΑΗΗΕ αποτελεί σημαντικό ζήτημα, όχι μόνο από πλευράς διαχείρισης αποβλήτων, αλλά και από πλευράς ανάκτησης πολύτιμων υλικών.
Η συγκεκριμένη μελέτη, παρουσιάζει δεδομένα σχετικά με την παραγωγή των AHHE και την κατάσταση της ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ στην Ελλάδα σήμερα. Επίσης παρουσιάζεται η συμπεριφορά και οι τάσεις των Ελλήνων καταναλωτών αναφορικά με τις πρακτικές διαχείρισης των ΑΗΗΕ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί κινήσεις προς αυτή την πορεία, υπάρχει δηλαδή νομοθετικό πλαίσιο καθώς και προσπάθειες προώθησης των πρακτικών εναλλακτικής διαχείρισης αυτού του είδους των αποβλήτων, και επιπλέον έχουν τεθεί ποσοτικοί στόχοι σχετικά με τα επίπεδα συλλογής των ΑΗΗΕ, τα οποία έχουν τεθεί από την Ε.Ε. Μια έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε βασισμένη σε ερωτηματολόγιο ερωτήσεων κλειστού τύπου, στηρίχθηκε στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε κατοίκους του νομού Αττικής τη χρονική περίοδο, Μάιος-Αύγουστος 2008. τα κύρια αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η παραγωγή των ΑΗΗΕ στην Ελλάδα έχει ανοδικές τάσεις, όμως οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν σε προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ, δεδομένου ότι υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση και κατάλληλες υποδομές. Δυστυχώς, η πλειοψηφία των καταναλωτών δηλώνουν άγνοια σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση των ΑΗΗΕ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-31
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Λοιπά Θέματα:
Απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευών - Ελλάδα
Waste electronic apparatus and appliances - Greece
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Ελλάδα
Refuse and refuse disposal - Greece
Λέξεις-κλειδιά:
Καταναλωτές, περιβαλλοντική προστασία, απορρίμματα, ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές, συσκευές
Περιγραφή:
305 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, petsava.pdf