Το υβριδικό ενεργειακό έργο Ικαρίας: η συμβολή του στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 6720
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το υβριδικό ενεργειακό έργο Ικαρίας: η συμβολή του στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη
Συγγραφέας:
Σχίζα, Μαρία Βασιλική
Επιβλέπων καθηγητής:
Μητούλα, Ρόιδω
Περίληψη:
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η χρήση νέων ανανεώσιμων τεχνολογιών μπορούν να εξασφαλίσουν προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης για τις νησιωτικές περιοχές, γιατί συμβάλλουν στην ενεργειακή αυτονομία, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και σε τοπικό επίπεδο μπορεί να δημιουργήσουν κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Το κρίσιμο ζήτημα που τίθεται, είναι αν η τοπική κοινωνία συμφωνεί με αυτές τις απόψεις. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να διερευνήσει και να ερμηνεύσει τη στάση των κατοίκων της Ικαρίας για τη συμβολή του υπό κατασκευή Υβριδικού Ενεργειακού Έργου στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε, τον Ιούνιο του 2011, έρευνα στη νήσο Ικαρία όπου συμμετείχαν 385 μόνιμοι κάτοικοι. Για την κατανόηση της κοινωνικής στάσης κρίθηκε σκόπιμο να προσδιοριστεί η γνώση της τοπικής κοινωνίας για τις ΑΠΕ, να αναλυθεί η κοινωνική θέση για την συμβολή των ΑΠΕ στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου, να διερευνηθεί η γνώση της τοπικής κοινωνίας για το ΥΒΕ, να εξεταστεί η άποψη της κοινωνίας για τις επιπτώσεις του έργου από την κατασκευή και λειτουργία του, καθώς και να διερευνηθεί η κοινωνική αποδοχή του ΥΒΕ. Από την εμπειρική ανάλυση προέκυψε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανησυχία της κοινής γνώμης για την ύπαρξη προβλημάτων από την κατασκευή και λειτουργία του ΥΒΕ σχετίζονται με τα δημογραφικά στοιχεία, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, την κτηνοτροφία και την αλιεία, καθώς και με την αύξηση του θορύβου (R2=79%). Επιπλέον, η άποψη ότι οι επενδύσεις των ΑΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην τοπική οικονομική ανάπτυξη προσδιορίζεται (R2=40%) από τις δημογραφικές παραμέτρους, τις πηγές πληροφόρησης, το βαθμό γνώσης των ΑΠΕ, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και με την άποψη ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση των ΑΠΕ. Τέλος, οι παράμετροι που επηρεάζουν την κοινωνική αποδοχή του YBE, εκτός από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, αφορούν τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που θα προκύψουν στο νησί, τα οποία είναι αρμονία με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης (R2=60%).
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Λοιπά Θέματα:
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Σάμος (Νομός) - Ικαρία
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Ελλάδα - Σάμος (Νομός) - Ικαρία
Renewable energy sources - Greece - Samos (Nome) - Ikaria
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Σάμος (Νομός) - Ικαρία
Sustainable development - Greece - Samos (Nome) - Ikaria
Λέξεις-κλειδιά:
Βιώσιμη ανάπτυξη, τοπική ανάπτυξη, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Περιγραφή:
171 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0