Προμεταμοσχευτική εκτίμηση της κατάστασης θρέψης ασθενών υποψήφιων για μεταμόσχευση νεφρού και συσχέτιση της με επιπλοκές και συν-νοσηρότητα κατά την πρώτη μεταμοσχευτική περίοδο

Μεταπτυχιακή Εργασία 5678 414 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Προμεταμοσχευτική εκτίμηση της κατάστασης θρέψης ασθενών υποψήφιων για μεταμόσχευση νεφρού και συσχέτιση της με επιπλοκές και συν-νοσηρότητα κατά την πρώτη μεταμοσχευτική περίοδο
Συγγραφέας:
Ιατρίδη, Βασιλική
Περίληψη:
Το υπέρβαρο και δευτερευόντως η υποθρεψία, έχουν συσχετιστεί με την έκβαση της μεταμόσχευσης νεφρού. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η λεπτομερής διατροφική αξιολόγηση υποψήφιων ληπτών νεφρικού μοσχεύματος για τον εντοπισμό δεικτών θρέψης που συσχετίζονται με δείκτες δυσλειτουργίας του μοσχεύματος έως το εξιτήριο των ασθενών από το νοσοκομείο.
Σε 29 νεφροπαθείς υπό εξωνεφρική κάθαρση (51,7% λήπτες μοσχεύματος πτωματικής προέλευσης), εκτιμήθηκαν προμεταμοσχευτικά, ανθρωπομετρικοί (δείκτης μάζας σώματος [ΔΜΣ], δερματική πτυχή τρικεφάλου [TSF], περιφέρεια [ΜΑΜC] και επιφάνεια [MAMA] μυός μέσου βραχίονα, περιφέρειες μέσης και ισχίων) βιοχημικοί (αλβουμίνη, ολικές πρωτεΐνες, αριθμός λεμφοκυττάρων) και δείκτες φυσικής κατάστασης (επίπεδο σωματικής δραστηριότητας, χειροδυναμομέτρηση). Εφαρμόστηκαν επίσης το σκορ υποθρεψίας στην εξωνεφρική κάθαρση (DMS) και το σκορ υποθρεψίας-φλεγμονής (MIS). Μεταμοσχευτικά, κατεγράφησαν παράμετροι της λειτουργίας του μοσχεύματος (καθυστερημένη λειτουργία, συνεδρίες αιμοκάθαρσης, ρυθμός σπειραματικής διήθησης –ΡΣΔ, πρωτεϊνουρία) και η εμφάνιση περιεγχειρητικών επιπλοκών (χειρουργικές επιπλοκές, λοιμώξεις, χρόνος παραμονής παροχέτευσης), επεισοδίων οξείας απόρριψης και διαταραχών του μεταβολισμού της γλυκόζης.
Ο δείκτης μάζας σώματος και η δερματική πτυχή τρικεφάλου σχετίστηκαν θετικά, ενώ η περιφέρεια και η επιφάνεια μυός μέσου βραχίονα αρνητικά με την εμφάνιση καθυστερημένης λειτουργίας του μοσχεύματος και τις συνεδρίες αιμοκάθαρσης (p<0,05). Ακόμα πιο επιβαρυντικός παρατηρήθηκε ο συνδυασμός υπερβάλλοντος σωματικού βάρους-σαρκοπενίας. Οι παραπάνω συσχετίσεις βρέθηκαν με αντίστροφη κατεύθυνση για τις τιμές του ΡΣΔ, ενώ και η ανεπάρκεια λεμφοκυττάρων, το σκορ του DMS και το χαμηλό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας σχετίστηκαν θετικά με χειρότερη λειτουργία του μοσχεύματος στο εξιτήριο (p=0,083, p=0,042, p=0,087 αντίστοιχα). Τέλος, η περιφέρεια μέσης και ο λόγος περιφέρειας μέσης προς ισχίων σχετίστηκαν θετικά με τις χειρουργικές επιπλοκές (p<0,001), ενώ η παχυσαρκία και η δύναμη χειρός και θετικά και αρνητικά αντίστοιχα με το χρόνο παραμονής της παροχέτευσης (p=0,044 και p=0,072 αντίστοιχα).
Η προμεταμοσχευτική δυσθρεψία, τόσο ως υπέρβαρο όσο και ως υποθρεψία φάνηκε να επηρεάζει δυσμενώς τη λειτουργία του μοσχεύματος Απαιτείται ωστόσο περεταίρω έρευνα προκειμένου να επιβεβαιωθούν αυτά τα πρώτα ευρήματα περί ανάγκης έγκαιρης ανίχνευσης και αποτελεσματικής διόρθωσης των δύο σκελών της δυσθρεψίας στους υποψήφιους λήπτες νεφρικού μοσχεύματος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-10-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Δείκτης Μάζας Σώματος
Νεφρική ανεπάρκεια, Χρόνια
Νεφρά - Μεταμόσχευση
Περιγραφή:
110 σ. : εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Iatridi_Vasiliki.pdf