Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επιμόρφωση στους νομούς Αττικής και Ευρυτανίας. Συγκριτική αποτίμηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 5451
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επιμόρφωση στους νομούς Αττικής και Ευρυτανίας. Συγκριτική αποτίμηση
Συγγραφέας:
Καραγιάννη, Ευαγγελία
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη διερεύνηση της συμβολής του θεσμού της επιμόρφωσης και τη συμβολή του στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως διαφαίνεται μέσα από τις στάσεις και τις αντιλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών. Ο θεσμός της επιμόρφωσης παρά τη σπουδαιότητά του παραμένει σήμερα ανεπαρκής καθώς αντανακλά τον συγκεντρωτισμό και τη γραφειοκρατική δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθίσταται παθητικός, αφού αποκλείεται η συμμετοχή του από τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της επιμορφωτικής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Γεννιέται εύλογα το ερώτημα αν και κατά πόσο η επιμόρφωση συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. Η διερεύνηση αυτής της διάστασης αποτελεί την προβληματική της έρευνάς μας, που καθόρισε το σκοπό αυτής της εργασίας. Καθ’ ότι η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα στη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας επηρεάζονται άμεσα από την ποιότητα των διδασκόντων και του διδακτικού έργου.

Τα πορίσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται, πως αντιμετωπίζουν την επιμόρφωση ως μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο για την επιτυχή εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου σε όλες τις διαστάσεις του. Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εξαιτίας της πολυπλοκότητας του έργου τους καθώς και της ανάγκης να ανταποκριθούν ταυτόχρονα σε ποικίλες καταστάσεις και προβλήματα, θεωρούν πολύ σημαντική την επιμόρφωσή τους προκειμένου να εκπληρώσουν με επιτυχία και αποτελεσματικότητα το έργο τους.

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιθυμούν τη βελτίωση του περιεχομένου των επιμορφωτικών προγραμμάτων μέσα από τη σύνδεσή του με τις πραγματικές παιδαγωγικές και διδακτικές τους ανάγκες, επιζητώντας τη σύνδεση θεωρίας και πράξης. Θεωρούν ότι η επιμόρφωση πρέπει να πάψει να έχει αποσπασματικό χαρακτήρα, επιζητούν επιμόρφωση σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα συνδιαμορφώνεται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιείται με τη συνδρομή κατάλληλων επιμορφωτών και την αξιοποίηση συνεργατικών και συμμετοχικών μορφών επιμόρφωση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-23
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ειδικές απόψεις της εκπαίδευσης
Λοιπά Θέματα:
Εκπαιδευτικοί - Επιμόρφωση
Teachers - Training of
Εκπαίδευση, Στοιχειώδης
Education, Primary
Λέξεις-κλειδιά:
Πρωτο βάθμια εκπαίδευση, επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Περιγραφή:
139 σ. : πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0