Ο.Τ.Α. και ηλεκτρονικές υπηρεσίες: παρούσα κατάσταση, προβλήματα, προοπτικές: Δήμοι Αμαρούσιου και Bριλλησίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 3626 307 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο.Τ.Α. και ηλεκτρονικές υπηρεσίες: παρούσα κατάσταση, προβλήματα, προοπτικές: Δήμοι Αμαρούσιου και Bριλλησίων
Συγγραφέας:
Μαράκη, Μαρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία ασχολείται με την οριοθέτηση της εφαρμογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. και την διερεύνηση των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα σε τοπικό επίπεδο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση της αποτέλεσε η καταγραφή των ηλεκτρονικών δομών των Ο.Τ.Α. με βάση τόσο τις θεωρητικές προσεγγίσεις, όσο και τις υφιστάμενες συνθήκες σε τοπικό επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών μεταλλάσσονται συνεχώς, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να ενδυναμωθεί για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες τάσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εξασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες.

Διεθνής μελέτη για την τοπική ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναφέρει ότι μέχρι και το 80% των συναλλαγών των πολιτών με την κυβέρνηση λαμβάνουν χώρα σε τοπικό επίπεδο . Το νούμερο αυτό εκτιμάται ως αντιπροσωπευτικό και για τα ελληνικά δεδομένα, βάσει του καταλόγου των διοικητικών διαδικασιών που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ, πράγμα που αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την βελτίωση της σχέσης του πολίτη με την κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση .

Στο πλαίσιο των παραπάνω προβληματικών, εντάχθηκε και η παρούσα μελέτη, επιχειρώντας την προσέγγιση της έννοιας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση αλλά και στην Τ.Α. Παραθέτοντας συγχρόνως κάποιες καλές πρακτικές σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ακολουθεί έρευνα για την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης της Τ.Α. στον Ελλαδικό χώρο σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι Δήμοι οι οποίοι επιλέχθηκαν για την έρευνα είναι οι Δήμοι Αμαρουσίου και Βριλλησίων, δύο Δήμοι δραστήριοι και αντιπροσωπευτικοί των Ελληνικών Δήμων. Η μέθοδος συλλογής στοιχείων που χρησιμοποιήθηκε είναι οι συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια.

Στόχος της έρευνας που πραγματοποιήθηκε αποτέλεσε αφενός η καταγραφή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και δράσεων που παρέχουν οι εν λόγω Δήμοι και αφετέρου η παρουσίαση των μεταβλητών που επηρεάζουν τον βαθμό ικανοποιήσης των ερωτώμενων από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν οι Δήμοι τους με απώτερο στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Τεχνολογία της πληροφορίας
Λοιπά Θέματα:
Διαδίκτυο (Internet) στη δημόσια διοίκηση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Μαρούσι
Internet in public administration - Greece - Attica (Nome) - Marousi
Διαδίκτυο (Internet) στη δημόσια διοίκηση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Βριλλήσια
Internet in public administration - Greece - Attica (Nome) - Vrillisia
Τοπική αυτοδιοίκηση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Μαρούσι
Local government - Greece - Attica (Nome) - Marousi
Τοπική αυτοδιοίκηση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Βριλλήσια
Local government - Greece - Attica (Nome) - Vrillisia
Λέξεις-κλειδιά:
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, διαδίκτυο
Περιγραφή:
209 σ. : εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, marakhm.pdf